top of page

Ako správne spracovať odpadové ropné oleje?

16. 4. 2023

Odpadové ropné oleje vznikajú pri výrobnej a servisnej činnosti. Ako sa ich zbaviť bez negatívneho vplyvu na životné prostredie?

Moderná spoločnosť a prosperujúca ekonomika je výsledkom úspechu viacerých odvetví. Jedným z nich je aj fungujúci priemysel, ktorého odvrátenou stranou sú vznikajúce množstvá odpadu. Medzi nimi nachádzame aj odpadové ropné oleje, ktorých zneškodnenie / zhodnotenie usmerňuje legislatíva. Správne spracovanie týchto odpadov totiž nechráni len naše životné prostredie, ale umožňuje nám tiež efektívne využiť aj jeho zdroje, ktoré začínajú byť vzácnejšie než kedykoľvek predtým.


Pod pojmom odpadový olej si niektorí z nás iste predstavia zvyšky rastlinných olejov, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt v kuchyni. Ak však hovoríme o odpadovom ropnom oleji, musíme z kuchyne zájsť rovno do oblasti priemyslu. Odpadový olej môže byť minerálny olej vyrobený zo surovej ropy alebo syntetický vyrobený chemickými reakciami. V prípade, že o ropnom oleji hovoríme ako o odpadovom, znamená to, že používaním stratil svoju pôvodnú kvalitu. Obsahuje rôzne nečistoty, kvôli čomu ho už nie je možné použiť na pôvodný účel. Odpadový ropný olej je teda považovaný za odpad a je nevyhnutné vedieť, akým spôsobom je potrebné s ním zaobchádzať.


Čo patrí medzi odpadové ropné oleje?

Medzi odpadovými ropnými olejmi nachádzame najmä odpadové motorové, prevodové a hydraulické oleje a iné druhy olejov, ktoré vznikajú pri výmene olejových náplní v autoservisoch či pri inej priemyselnej, výrobnej alebo servisnej činnosti. Produkcia odpadových ropných olejov je teda obrovská a jedným z jej hlavných problémov je, že nie vždy sa s nimi zaobchádza správnym spôsobom.


Nesprávne zaobchádzanie s odpadovými olejmi

V praxi sa často stretávame s tým, že sa s odpadovými ropnými olejmi manipuluje neodborne - spaľovaním v malých pieckach, pri ktorom sa navyše často miešajú aj s rôznymi inými odpadmi. Tento spôsob je však nelegálny a výrazným spôsobom prispieva k zbytočnej produkcii emisií a škodlivých plynov v ovzduší. Ďalším príkladom je vypúšťanie odpadových ropných olejov do vodných tokov, resp. vylievaním vo voľnej prírode. Tým môže dôjsť k závažnému znečisteniu podzemných vôd. Viaceré výsledky poukazujú na fakt, že 1 liter odpadového ropného oleja dokáže znehodnotiť zhruba 1 000 000 litrov pitnej vody a ohroziť tak nielen človeka, ale aj nespočetné množstvo rastlín a živočíchov.


Čo robiť s odpadovým olejom?

V čase klimatickej a energetickej krízy, ktorých dôsledkom sú aj prejavy globálneho otepľovania, je nesmierne dôležité, aby sme maximálne chránili všetky zložky nášho životného prostredia. S odpadovými ropnými olejmi, rovnako ako aj so všetkými inými druhmi odpadu, je preto potrebné nakladať v zmysle platnej legislatívy.


Spôsob nakladania s odpadovým olejom upravuje zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., podľa ktorého je najvhodnejším spôsobom, ako nakladať s odpadovými olejmi, ich recyklácia - čiže ich opätovné zhodnotenie. Správna recyklácia odpadu (odpadové oleje) umožňuje nielen účinne likvidovať, ale zároveň ich aj efektívne využívať v rámci ďalšej spotreby. Jedným z príkladov takejto spotreby je využívať odpadový ropný olej po jeho úprave ako druhotné palivo, čo pri aktuálnom probléme zdražovania a nedostatku energií nadobúda skutočne silný význam.


Odpadový ropný olej ako vstupná surovina

Nesmieme zabúdať, že podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, je spaľovanie odpadových olejov v malých pieckach, ktoré sa používajú na vykurovanie, nelegálne. Každý subjekt, ktorý odpadový olej spaľuje v piecke, koná protizákonne. Spracovanie odpadového ropného oleja si vyžaduje odborný dohľad a profesionálne spracovanie, ktorého výsledkom sú certifikované výrobky určené na vykurovanie. Olej má vysokú výhrevnosť porovnateľnú s inými vykurovacími palivami, a okrem toho v porovnaní so zemným plynom, benzínom a naftou výrazne šetrí aj finančné prostriedky na energie. Ďalšou z výhod olejových výrobkov je, že si nevyžadujú žiadnu ďalšiu manipuláciu (ako napríklad drevo) a sú bez problémov využiteľné napríklad aj na miestach, kde nie je zavedený zemný plyn.


Ako sa zbaviť odpadového oleja?

Ak Vaša spoločnosť produkuje odpadový ropný olej, mali by ste s ním nakladať podľa aktuálne platnej legislatívy. Takéto spracovanie si však vyžaduje veľké investície do potrebného technologického vybavenia, preto je pochopiteľné, že vo vlastnej réžii si požadované spracovanie odpadových ropných olejov zabezpečiť nedokážete. Zber odpadového oleja však zabezpečujú viaceré spoločnosti, ktoré sa v rámci svojej činnosti špecializujú práve na ich profesionálne spracovanie.

Jednou zo spoločností, ktorá realizuje zber a zhodnocovanie odpadových ropných olejov, je aj spoločnosť DETOX s.r.o. Tieto činnosti vykonáva viac ako 30 rokov. Robí tak vďaka vlastnej technologickej linke LORO, ktorú prevádzkuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Výstupným produktom sú druhotné palivá, takže v súčasnej dobe má spracovanie aj ekonomický bonus pre pôvodcov / producentov odpadu.

DETOX s.r.o. odpadové ropné oleje vykupuje. Ak odovzdáte množstvo oleja 1.000 litrov - cca 5 sudov, dopravu máte zadarmo a za odpadový olej vám spoločnosť zaplatí.

Výhodou je, že:

- takýmto spracovaním odpadových olejov šetríte životné prostredie,

- celý proces od zberu až po samotné spracovanie prebieha v súlade s legislatívnymi požiadavkami,

- odpadové oleje sa zhodnocujú.


Spoločnosť DETOX odpadové ropné oleje zbiera a následne recykluje v rámci celého Slovenska. Je možné odovzdať aj menšie množstvo oleja, spoločnosť sa snaží byť maximálne ústretová a pripraví ponuku na základe aktuálnej situácie / dopravných a kapacitných možností, parametrov odpadu a pod.

Ak ste spoločnosť / živnostník a potrebujete sa odpadového ropného oleja zbaviť, bude pre Vás spolupráca s DETOX-om viac než dobrou voľbou. Okrem dodatočného príjmu a nulových nákladov získate totiž aj silného partnera, vďaka ktorému klesne vaša ekologická stopa a zníži sa tak aj negatívny vplyv Vášho podnikania na životné prostredie.


bottom of page