top of page

REZIDENČNÉ SLUŽBY

Nebezpečné látky (NL) reprezentujú až 5% objemu tuhého komunálneho odpadu (TKO), predstavujú však nepomerne vyššie riziko. Je to preprava a spracovanie odpadu, ale na úrovni NL, ako sú napr. staré farby, riedidlá, elektrospotrebiče, oleje, autobatérie, pesticídy. Tie sa nesmú ukladať na skládky TKO, ale, v zmysle platnej legislatívy, majú mestá a obce povinnosť zabezpečiť separovaný zber týchto NL. 

DETOX pomáha mestám a obciam splniť legislatívne povinnosti tak, že organizuje separovaný zber NL formou "mobilných zberov" organizovaných vo vopred oznámených termínoch, niekoľko krát do roka. Okrem toho, v mestách, kde DETOX prevádzkuje svoje stále prevádzky, môžu občania priniesť NL zo svojich domácností kedykoľvek počas pracovných hodín.

Separovaný zber nebezpečných látok
BANSKÁ BYSTRICA prípadová štúdia

bottom of page