top of page

Zber a efektívna recyklácia kvapalných olejov

Recyklácia motorových kvapalných olejov je dôležitým nástrojom na ochranu životného prostredia a efektívne využívanie existujúcich zdrojov. Pomocou moderných technológií je možné z použitých olejov vyrobiť nové produkty alebo ich využiť ako alternatívne palivo. Práve táto prax je najekologickejším riešením pre manipuláciu s kvapalnými olejmi, ktoré sú výsledkom rôznych priemyselných a servisných činností.

Nelegálne vypúšťanie kvapalných motorových olejov do odpadových kanálov je významným problémom spojeným s ich zneškodnením. Motorové oleje predstavujú kategóriu nebezpečného odpadu, nakoľko obsahujú toxické látky a ťažké kovy, ktoré majú potenciál dlhodobo znehodnocovať životné prostredie. Ako stanovuje zákon o odpadoch, firemné subjekty aj domácnosti sú povinné správne spracovávať nebezpečné odpady, medzi ktoré patrí aj kvapalný motorový olej. To konkrétne znamená, že by mali byť zhromažďované v špeciálne určených nádobách a potom odovzdané orgánom alebo subjektom, ktoré majú zákonné oprávnenie na spracovanie týchto odpadov.

shutterstock_1482025235.jpg

Zber a recyklácia

Spoločnosť DETOX s.r.o. je jedným z lídrov v oblasti recyklácie a výkupu kvapalných motorových olejov na Slovensku. Svojou činnosťou prispieva k zachovaniu čistoty životného prostredia a k efektívnemu využitiu zdrojov, ktoré by inak skončili ako nebezpečný odpad. DETOX s.r.o. prevádzkuje vlastnú technologickú linku LORO na spracovanie odpadových olejov a dokáže tak bezpečne a efektívne zhodnotiť tento typ odpadu.


Ak ste spoločnosť alebo živnostník produkujúci kvapalný motorový olej ako odpad, môžete využiť služby DETOX s.r.o. na jeho zber a recykláciu. Spoločnosť je schopná v rámci celého Slovenska poskytnúť bezproblémový odvoz odpadu a jeho následné spracovanie. Za vykúpené množstvo oleja vám spoločnosť zaplatí, čo znamená, že sa môžete zbaviť odpadu, získať finančnú náhradu a pritom pomôcť chrániť životné prostredie.


Tento proces je nastavený tak, aby bol čo najviac prínosný a výhodný pre zákazníkov. Príkladom toho je fakt, že pri odovzdaní množstva oleja rovnajúceho sa cca 1.000 litrom, teda približne 5 sudom, je doprava bezplatná a spoločnosť za takýto odpadový olej ešte zaplatí.

Výhody tohto prístupu

  • Prostredníctvom spracovania odpadových olejov šetríte životné prostredie. Každý liter oleja, ktorý sa podarí recyklovať a znovu využiť, pomáha znížiť množstvo odpadu, ktorý by inak mohol skončiť na skládkach.

  • Celý proces od zberu až po samotné spracovanie prebieha v súlade s legislatívnymi požiadavkami. To znamená, že DETOX s.r.o. kladie dôraz na dodržiavanie všetkých relevantných právnych predpisov a regulácií v tejto oblasti.

  • DETOX s.r.o. sa nezameriava len na výkup a spracovanie odpadových olejov, ale tiež na ich zhodnocovanie. Cieľom je využiť tieto oleje čo najefektívnejšie a prispieť tak k ich transformácii z odpadu na cenný zdroj.


Vedeli ste, že? V prípade, že ste vlastníkom menšieho množstva kvapalných motorých olejov, neváhajte sa obrátiť na DETOX s.r.o. Spoločnosť je flexibilná a snaží sa prispôsobiť vašim potrebám.

shutterstock_405600013.jpg

Spracovanie týchto odpadov

Inovatívne prístupy k spracovaniu kvapalných motorových olejov sa dnes nezameriavajú len na ich premenu na palivá, ale aj na využitie ich komponentov pomocou pokrokových chemických a separačných techník. Tieto technológie rozkladajú oleje na ich základné zložky a následne ich recyklujú.


Proces, akým je rafinácia olejov, je jeden z mnohých, ktorý umožňuje odstrániť nečistoty a toxické látky a získavať tak čistejšie oleje pripravené na opätovné využitie.


Recyklácia kvapalných olejov tiež umožňuje získavanie a opätovné využitie chemikálií obsiahnutých v olejoch. Tieto chemikálie môžu byť potom využité v rôznych priemyselných procesoch, čím sa znižuje potreba produkcie nových chemikálií a minimalizuje sa množstvo odpadu vznikajúceho pri ich výrobe.


Aktuálna cena výkupu

NAPÍŠTE NÁM

Vaše kontaktné údaje

Formulár odpady
bottom of page