top of page

ENVIRONMENTÁLNE
PROJEKTY A PORADENSTVO

Vyznáte sa v environmentálnych zákonoch?

My áno, robíme to na plný úväzok, každý deň.

SEDEM DÔVODOV
PRE PORADENSKÉ SLUŽBY OD FIRMY DETOX

1. Úvodná konzultácia 1 h zadarmo

2. Široký rozsah environmentálnej legislatívy

3. Trvalá aktualizácia dokumentácie

4. Zastupovanie pri úradných konaniach

5. Tréningy vašich zamestnancov

6. Dokumentácia aj v anglickom jazyku

7. Finančná garancia: Ak urobíme chybu, uhradíme vašu pokutu!

OBLASTI NAŠEJ EXPERTÍZY

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prevádzkový poriadok Havarijný plán Program OH Povolenie na nakladanie s odpadmi Povolenie na prepravu Odborný posudok Ohlásenie o nakladaní s odpadmi

press to zoom
VODNÉ HOSPODÁRSTVO
VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia Prevádzkový poriadok k vodnej stavbe Povodňový plán zabezpečovacích prác

press to zoom
OCHRANA OVZDUŠIA
OCHRANA OVZDUŠIA

Uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky Hlásenie o vypúšťaní znečisťujúcich látok Výpočet poplatkov Rozptylová štúdia Prevádzková dokumentácia zdroja znečisťovania Program znižovania emisií

press to zoom
HYGIENA PRACOVNÉHO PROSTREDIA
HYGIENA PRACOVNÉHO PROSTREDIA

Prevádzkový poriadok Posudok o riziku pre prácu s chemickými a fyzikálnymi faktormi Povolenie na prácu so jedmi, omamnými a psychotropnými látkami

press to zoom
EIA
EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Zámer pre navrhovanú činnosť Správa o hodnotení pre posudzovanú činnosť Odborný posudok pre posudzovanú činnosť

press to zoom
IPKZ
IPKZ

Žiadosť o udelenie integrovaného povolenia Oznámenie o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd

press to zoom
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

Zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015

press to zoom
ZÁVAŽNÉ PRIEMYSELNÉ HAVÁRIE
ZÁVAŽNÉ PRIEMYSELNÉ HAVÁRIE

Oznámenie o zaradení podniku Program prevencie závažných environmentálnych havárií Havarijný plán Bezpečnostná správa

press to zoom
ŠKOLENIA
ŠKOLENIA

Verejné kurzy a školenia Individuálne školenia pre vašu firmu On-line vzdelávacie kurzy Webináre

press to zoom
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ZÁKLADNÝ
 • Úvodný audit OH a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 • Informovanie o zmenách v legislatíve

 • Kontrola stavu dokumentácie  a fyzickej manipulácie s odpadmi (1 x rok)

 • Vedenie evidencie  a spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním

Objednať
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ŠTANDARDNÝ
 • Úvodný audit OH a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 • Informovanie o zmenách v legislatíve

 • Kontrola stavu dokumentácie a fyzickej manipulácie s odpadmi (1 x štvrťrok)

 • Vedenie evidencie  a spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním

 • Dohľad nad povinnosťami v zmysle zákona o vodách a ochrany vzdušia, na základe individuálnej potreby zákazníka

 • Zastupovanie spoločnosti počas auditov a kontrol/správnych konaní  orgánov štátnej správy

Objednať
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
PRÉMIUM
 • Úvodný audit OH a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 • Trvalá aktualizácia dokumentácie

 • Kontrola stavu dokumentácie  a fyzickej manipulácie s odpadmi (1 x mes)

 • Vedenie evidencie  a spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním

 • Dohľad nad povinnosťami v zmysle zákona o vodách a ochrany vzdušia, na základe individuálnej potreby zákazníka

 • Zastupovanie spoločnosti počas auditov a kontrol/správnych konaní  orgánov štátnej správy

 • Neobmedzená tel. konzultácia

 • ​Bezplatná účasť na 1 školení DETOX

 • Finančná záruka v prípade udelenia pokuty

Objednať

NAPÍŠTE NÁM

Ak chcete objednať službu, alebo konzultáciu, volajte, alebo napíšte email na:

E-mail:  legislativa@detox.sk

Tel.:  +421 (48) 471 25 25

 

alebo vyplňte nasledovný formulár:

Vaše kontaktné údaje

Form Legisl
bottom of page