top of page
IMG_8633.JPG

RECYKLÁCIA, ZHODNOTENIE
a výrobky pochádzajúce
z recyklácie

RECYKLÁCIA OPOTREBOVANÝCH ROPNÝCH OLEJOV

Opotrebované ropné oleje (ORO) sú klasifikované ako nebezpečný odpad, ktorý ohrozuje životné prostredie. DETOX odoberá ORO od pôvodcov, dováža ich do svojho závodu v Rimavskej Sobote, kde ich spracováva na vlastnej recyklačnej technológii. Po spracovaní sú výsledné produkty recyklácie znovu uvedené na trh a sú predávané konečným spotrebiteľom. 

Výrobky:

OLEPAL V1 (ťažký vykurovací olej)

OLEPAL V2 (ľahký vykurovací olej)

OLEPAL P2 (procesný olej)

REGENERÁCIA ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL

Regenerácia rozpúšťadla je proces získavania užitočnej látky z odpadového rozpúšťadla vznikajúceho v priemyselnom procese. DETOX využíva mnohé spôsoby extrakcie rozpúšťadla, napr. atmosferická destilácia, frakčná destilácia, azeotropická destilácia, filtrácia a pod. Regenerované produkty sú vrátené zákazníkovi, alebo ich môžeme odkúpiť a následne ich sami predávame.

Príklady odpadových rozpúšťadiel  vhodných na regeneráciu:

 

benzín, toluén, xylén, acetón

ZHODNOTENIE ODPADU

ZHODNOTENIE OLEJOVÝCH FILTROV

Použité automobilové olejové filtre sú spracovávané v vlastnej technológii OTTO v Rimavskej Sobote. Produktami spracovania sú využiteľné zložky ako kov a olej a zvyšok tvoria odpady určené na zneškodnenie.

ZHODNOTENIE FLUORESCENTNÝCH ŽIARIVIEK

Kvôli obsahu ortute sú fluorescentné žiarivky klasifikované ako nebezpečný odpad.  Na ich spracovanie používa DETOX vlastnú technológiu FLOTUREC. V procese sú žiarivky drvené v kontrolovanej atmosfére a ortuť je stabilizovaná chemickou reakciou so sulfidom sodným, ktorej produktom je sulfid ortuťnatý, zlúčenina relatívne nerozpustná a neškodná pre životné prostredie a zdravie človeka. Aj keď hlavným cieľom tejto reakcie je stabilizovať nebezpečnú ortuť, využiteľnými produktami spracovania sú sklo a hliník.

bottom of page