top of page

Základy legislatívy o ochrane ovzdušia

24. 11. 2023

Ako chrániť ovzdušie a zlepšovať jeho kvalitu? Prinášame informácie o legislatívnych opatreniach a praktických krokoch na dosiahnutie čistejšieho a udržateľnejšieho ovzdušia.

Na Slovensku existuje niekoľko zákonných predpisov a legislatívnych nástrojov, ktoré sú zamerané na ochranu ovzdušia. Tieto opatrenia sa snažia regulovať emisie znečisťujúcich látok, monitorovať kvalitu ovzdušia a zabezpečiť dodržiavanie noriem.

Zákon o ochrane ovzdušia

Zákon o ochrane ovzdušia je hlavným právnym predpisom týkajúcim sa ochrany ovzdušia na Slovensku. Upravuje emisie do ovzdušia, limity pre znečisťujúce látky a iné otázky týkajúce sa kvality ovzdušia. Zákon zahŕňa aj povinnosť monitorovať a hodnotiť kvalitu ovzdušia a verejnosť informovať o výsledkoch. Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi – vyhláškami.

Okrem zákona o ochrane ovzdušia sú v slovenskej legislatíve zakotvené aj smernice  a programy podporujúce ochranu ovzdušia:


  • Smernica o hodnotení a riadení kvality ovzdušia: Táto smernica vychádza z európskych právnych predpisov a je implementovaná do slovenskej legislatívy. Stanovuje limity pre hlavné znečisťujúce látky ako síra, dusík, prach a ťažké kovy.

  • Smernica o veľkých spaľovacích zariadeniach: Táto smernica sa zameriava na reguláciu emisií z veľkých spaľovacích zariadení. Zákon implementujúci túto smernicu upravuje požiadavky na monitorovanie emisií, stanovuje limity a zavádza opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.

  • Program na zlepšenie kvality ovzdušia: Slovenská legislatíva zahŕňa opatrenia a programy na zlepšenie kvality ovzdušia. Tieto programy môžu zahŕňať opatrenia na obmedzenie emisií z priemyselných a energetických zariadení, podporu obnoviteľných zdrojov energie a iné iniciatívy.

  • Monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia: Podľa zákona sú na Slovensku zriadené monitorovacie stanice na sledovanie kvality ovzdušia. Výsledky monitorovania sú pravidelne sprístupňované verejnosti a využívané na hodnotenie dodržiavania noriem.

Prijaté legislatívne zmeny umožňujú štátu, okresným úradom ako aj samosprávam intenzívnejšie sa zapojiť do programu zlepšenia kvality ovzdušia. Samosprávy si na základe týchto zmien, môžu vypracovať programy na zlepšenie ovzdušia, zriadiť nízkoemisné zóny, alebo taktiež obmedziť niektoré aktivity, ktoré znečisťujú ovzdušie (drvenie alebo pálenie odpadu v centre mesta). Zákon umožňuje Slovenskej inšpekcii životného prostredia vykonať kontroly lokálnych kúrenísk a taktiež umožňuje Úradu verejného zdravotníctva SR zvýšiť aktívnu účasť na hodnotení vplyvov znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva.

Environmentálny aspekt

V rámci ochrany ovzdušia je potrebné, aby aj podniky, organizácie a jednotlivci pristupovali zodpovedne k tejto problematike. Nie však všetky subjekty majú dostatočné informácie k danej téme a preto existuje takzvané environmentálne poradenstvo. Ide o poskytovanie odborných rád a podporu pre organizácie, podniky alebo jednotlivcov s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na kvalitu ovzdušia. Tu sú niektoré aspekty, ktoré environmentálne poradenstvo v tejto oblasti zahŕňa:


  • Posúdenie emisií a plánovanie: Poradcovia môžu pomôcť organizáciám zhodnotiť ich súčasné emisie do ovzdušia a vytvoriť plány na ich redukciu. To môže zahŕňať implementáciu čistejších technológií, optimalizáciu procesov a minimalizáciu odpadov.

  • Monitorovanie kvality ovzdušia: Implementácia systémov na monitorovanie kvality ovzdušia, čo zahŕňa inštaláciu senzorov, analýzu dát a vyhodnocovanie vplyvov na životné prostredie.

  • Prispôsobenie sa legislatíve: S neustále meniacimi sa environmentálnymi predpismi je dôležité, aby organizácie boli informované a dodržiavali aktuálne normy. Poradenstvo môže pomôcť pri interpretácii a implementácii legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.

  • Vzdelávanie a školenie zamestnancov: Environmentálni poradcovia môžu organizovať školenia a vzdelávacie programy pre zamestnancov, ktoré sú zamerané na environmentálnu zodpovednosť, správne používanie technológií a minimalizáciu emisií.

  • Hodnotenie rizík a plánovanie núdzových opatrení: Pomoc organizáciám identifikovať potenciálne riziká spojené s emisiami do ovzdušia a vypracovať plány núdzových opatrení na prípadné havárie alebo núdzové situácie.

  • Implementácia ekologických certifikátov: Pomoc dosiahnuť a udržať ekologické certifikáty a akreditácie, čo môže byť dôležité pre ich verejný obraz a konkurencieschopnosť.

V súvislosti s ochranou ovzdušia musia organizácie a podniky dodržiavať emisné limity a emisné kvóty. Čo sú to emisie? Emisie sú uvoľňované látky alebo energetické formy, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia. V kontexte ochrany ovzdušia ide o látky, ktoré môžu byť znečisťujúce a negatívne ovplyvňovať kvalitu vzduchu. Tieto emisie môžu pochádzať z rôznych zdrojov, ako sú priemysel, doprava, energetika a iné. Ochrana ovzdušia zahŕňa snahu minimalizovať emisie, aby sa znížili negatívne imisie a zachovala kvalita ovzdušia na prijateľnej úrovni pre životné prostredie a ľudské zdravie. V tomto kontexte sa spomínajú aj imisie, ktoré sú výsledkom emisií. Emisie sú látky uvoľňované do ovzdušia, zatiaľ čo imisie označujú znečistenie ovzdušia týmito látkami, ktoré sa usadia v životnom prostredí. Ochrana ovzdušia zahŕňa snahu minimalizovať emisie, aby sa znížili negatívne imisie a zachovala kvalita ovzdušia na prijateľnej úrovni pre životné prostredie a ľudské zdravie.


V rámci environmentálneho poradenstva, ktoré je súčasťou odpadového hospodárstva, sa zvyčajne zdôrazňuje udržateľnosť, efektívnosť a dodržiavanie environmentálnych štandardov, s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na ovzdušie a životné prostredie ako celok.

bottom of page