top of page

Prezenčné školenie o Vodnom zákone

30. 3. 2023

Nakladáte v rámci svojho podnikania s vodami alebo znečisťujúcimi látkami? Potom je naše prezenčné školenie práve pre Vás.

Osobne Vám s radosťou vysvetlíme všetky práva a povinnosti, ktoré pre Vás zo zákona vyplývajú.


Termín a miesto školenia

Prezenčné školenie sa uskutoční vo štvrtok 25. mája 2023 o 9:00 a bude sa konať v Banskej Bystrici na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, prednášková miestnost P4.


Obsah školenia

 • Zákon č. 364/2004 Z.z.

 • Základné ustanovenia vodného zákona

 • Nakladanie s vodami § 17

 • Všeobecné užívanie vôd § 18

 • Povolenie na osobitné užívanie vôd § 21

 • Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov § 30 - § 35

 • Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd § 36

 • Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd § 37

 • Vodné stavby a povinnosti vlastníka vodnej stavby § 52, § 53

 • Rozdelenie znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami § 39

 • Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd a postupov pri riešení MZV § 41

 • Povinnosti vodohospodára § 70

 • Vyhláška č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami

 • Náležitosti havarijného plánu


Odborníčka zo SIŽP Vás upozorní na všetko, čo musí prevádzka spĺňať. Odbornou garantkou školenia bude vedúca odboru ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia Bratislava Ing. Marcela Domčeková.

Školenie je určené všetkým prevádzkovateľom, ktorí nakladajú s vodami a/alebo zaobchádzajú  so znečisťujúcimi látkami, podnikovým ekológom a vodohospodárom, projektantom a všetkým pracovníkom v oblasti ochrany ŽP.

Získané znalosti môžete využiť ako vodohospodári, v oblasti manažérstva, projektovania, pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, prevádzkovaní vodných stavieb a pod.

Cena: 180,- € /os. bez DPH

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, občerstvenie, certifikát o absolvovaní.

Prihlasovanie možné len do 22. 05. 2023.


Dodatočné pokyny

Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu: stiahnuť


V prípade, že na tieto povinnosti nemáte čas alebo si s nimi neviete rady, môžete sa obrátiť na náš tím odborníkov. Ušetríte tak čas aj peniaze za prípadné pokuty. Viac info získate na legislativa@detox.sk.


V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová, telefón: 0905 800 321, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk.

bottom of page