top of page

Poznáte proces výkupu motorových olejov?

23. 6. 2023

Motorové oleje sú nebezpečný odpad, preto by nemali skončiť na skládke. Riešením je výkup motorových olejov, vďaka ktorému je možné ich opätovne využiť.

Motorové oleje sú nebezpečný odpad, za ktorého produkciou stoja nielen veľké dopravné spoločnosti, ale aj každý jednotlivec, ktorý vlastní čo i len jedno motorové vozidlo. Ako však s motorovým olejom nakladať tak, aby sme minimalizovali jeho negatívny vplyv na životné prostredie? Riešením je výkup motorových olejov. Viete, ako sa vykonáva a aké zákonné požiadavky sú s ním spojené?


Motorové oleje sa používajú s cieľom chrániť rôzne typy motorov. Po určitom čase, resp. po najazdení určitého množstva kilometrov, však tieto oleje strácajú svoje ochranné vlastnosti, a tak je potrebné ich jednoducho vymeniť. Motorové oleje sú však klasifikované ako nebezpečný odpad, preto by nemali skončiť len tak na skládke. Riešením je výkup motorových olejov, vďaka ktorému je možné ich nielen správne zhromažďovať, ale aj regenerovať, recyklovať a opätovne využiť. Prezradíme vám, ako takýto proces v praxi prebieha.


Zhromažďovanie olejov

Výkup motorových olejov sa začína zhromažďovaním použitých olejov z rôznych zdrojov. Zdrojmi sú pritom najmä autoservisy a prevádzky zamerané na výmenu oleja, ale aj jednotlivci, ktorí si motorový olej vymieňajú doma. Bez ohľadu na to, o ktorý zdroj nebezpečného odpadu ide, dôležité je, aby sa použité motorové oleje zbierali a uchovávali tak, aby sa zamedzilo akémukoľvek úniku do životného prostredia.


Výkup motorových olejov

Zhromaždené motorové oleje je následne potrebné dopraviť do tzv. zberného miesta. Tento krok sa realizuje formou výkupu motorových olejov, ktorého sa týkajú viaceré zákonné požiadavky zamerané na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. V mnohých krajinách existujú predpisy a smernice, ktoré regulujú zhromažďovanie, prepravu, skladovanie a spracovanie nebezpečného odpadu, medzi iným aj použitých motorových olejov. Prevádzkovatelia zhromažďovacích miest preto musia získať povolenie od príslušných orgánov a dodržiavať prísne štandardy.


Regenerácia olejov

Vykúpené, už použité motorové oleje sa následne prepravia do autorizovaných zariadení určených na ich spracovanie. Tieto zariadenia sú totiž schopné spracovať a regenerovať oleje tak, aby boli znovu použiteľné. Proces regenerácie je pomerne komplikovaný a vyžaduje si zapojenie rôznych inovačných technológií, ktoré zabezpečia odstránenie nečistôt, recykláciu a prípadné pridanie aditív s cieľom obnoviť požadované vlastnosti olejov. Takto zregenerovaný olej je možné opäť použiť ako motorový olej, čím sa minimalizuje potreba výroby nových olejov a zároveň sa znižuje aj množstvo produkovaného odpadu.


Environmentálne normy

V procese spracovania motorových olejov je nutné dodržiavať prísne environmentálne normy a bezpečnostné opatrenia. Proces regenerácie a recyklácie je totiž navrhnutý tak, aby minimalizoval negatívne dopady na životné prostredie. To si vyžaduje nielen špecifické zberové a skladovacie zariadenia, ktoré musia spĺňať stanovené normy, ale aj efektívne riadenie rizík a rozumné a premyslené zneškodnenie odpadov, ktoré vznikajú v procese ich regenerácie.


Osveta

Okrem výkupu a spracovania použitých motorových olejov je dôležité aj samotné informovanie verejnosti a šírenie osvety, ktoré môže firmy, ale aj jednotlivcov motivovať k spoločensky zodpovednému prístupu voči spracovaniu a aj samotnej produkcii odpadov. Dôležité je, aby spoločnosti využili všetky informácie o zberných miestach a službách výkupu olejov a motivovali zákazníkov k účasti aj prostredníctvom rôznych stimulov. Napríklad formou finančných odmien alebo zliav na nákup nových olejov.


Treba si uvedomiť, že my všetci sme zodpovední za ochranu životného prostredia. Každý z nás má priamy vplyv aj na znižovanie množstva nebezpečného odpadu. Podpora výkupu motorových olejov a dodržiavanie správnych postupov pri ich spracovaní je preto dôležitým krokom vpred. Dokáže nás totiž zbaviť enormného množstva odpadu, ktorý produkujeme úplne zbytočne. Takýto výkup realizujeme aj my, v Detox. Neváhajte sa nám ozvať

bottom of page