top of page

Odpadové hospodárstvo: Zneškodnenie, ale aj správna evidencia nebezpečných odpadov

27. 8. 2023

Odpadové hospodárstvo kladie dôraz na zodpovedné zneškodňovanie odpadu, dbá však aj na správnu evidenciu, ktorú upravuje samotný zákon.

Otázky ochrany životného prostredia a udržateľnosti sú momentálne jednou z kľúčových tém verejných diskusií. Veľmi úzko s nimi súvisí aj správne nakladanie s odpadom, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie životaschopnej budúcnosti pre nasledujúce generácie. Dôležité pritom nie je len zneškodňovanie odpadu, ale aj jeho evidencia, ktorú upravuje aj samotný zákon.

Odpadové hospodárstvo je neodmysliteľnou súčasťou udržateľnej ekonomiky. Kladie dôraz na zodpovedné zneškodňovanie odpadu, dbá však aj na jeho správnu evidenciu, ktorá slúži ako nástroj na dodržiavanie zákona.

Význam evidencie odpadov

Evidencia odpadov je základným predpokladom správne nastaveného a fungujúceho odpadového hospodárstva. Týka sa nielen veľkých priemyselných spoločností, ale aj malých a stredných podnikov, ktoré vzhľadom na svoje početné zastúpenie na trhu patria k významným producentom nebezpečného odpadu. Evidencia odpadov, ktorej postupy a pravidlá upravuje zákon o odpadoch, tak slúži nielen ako základný nástroj na monitorovanie množstva a typu vznikajúceho nebezpečného odpadu, ale aj ako dôkaz o tom, že sa pri jeho výkupe, spracovaní a likvidácii riadime správnym prístupom.

Ako prebieha evidencia odpadov?

Podľa zákona o odpadoch je povinnosťou každej osoby, ktorá produkuje odpad, (bez ohľadu na to či ide o fyzickú alebo o právnickú osobu) evidovať všetky dáta týkajúce sa jeho vzniku a spracovania. Ide o údaje, medzi ktorými nájdeme množstvo vzniknutého odpadu, jeho zloženie, spôsob zneškodňovania alebo recyklácie a mnoho ďalších relevantných informácií.

Dôraz na nebezpečný odpad

Osobitnú pozornosť si v rámci vznikajúceho odpadu zaslúži práve nebezpečný odpad. Jeho označovanie, zhromažďovanie, výkup a aj samotná likvidácia sú z pohľadu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia nesmierne dôležité. Aj to je dôvod, prečo sa na evidenciu nebezpečného odpadu kladie omnoho väčší dôraz. Chybné nakladanie s nebezpečným odpadom tak môže podniku, ktorý je jeho producentom, spôsobiť nemalé problémy.

V témach odpadového hospodárstva je preto dobré sa zorientovať, i keď sledovať všetky zmeny, ku ktorým dochádza, je popri podnikaní a vedení firmy dosť nereálne. Je preto dobré spolupracovať so spoločnosťami, ktoré sa téme odpadového hospodárstva venujú, a ktoré sú povinné informovať vás o akejkoľvek zmene postupov a nariadení. Okrem toho je možné využiť aj možnosť rôznych školení. Príkladom je aj školenie týkajúce sa platných a pripravovaných zmien v rámci zákona o odpadoch, ktoré pripravujeme v rámci spoločnosti DETOX.

Výkup motorových olejov a ich zneškodňovanie

Jednou z kľúčových oblastí, v rámci ktorej hrá evidencia nebezpečného odpadu kľúčovú rolu, je výkup a zneškodňovanie použitých motorových olejov. Ak tieto oleje nie sú riadne spracované, môžu pre životné prostredie pôsobiť ako vážne riziko. Evidencia celého procesu, ktorý zahŕňa kroky od zhromažďovania olejov až po ich samotné zneškodnenie, zabezpečuje, že sa tento nebezpečný odpad dostáva do správnych rúk, a tak zbytočne nepoškodzuje životné prostredie.

Dodržiavanie zákona a jeho vplyv na udržateľnosť

Evidencia odpadov nie je iba administratívnou povinnosťou, ale aj praktickým nástrojom na dodržiavanie zákona o odpadoch a na zabezpečenie udržateľnosti pre našu planétu. Správne nakladanie s odpadom totiž výrazne znižuje negatívny vplyv na životné prostredie, minimalizuje riziko nebezpečných situácií a prispieva k dlhodobej udržateľnosti. Aj vďaka tomu môžeme evidenciu odpadov vnímať ako investíciu do lepšej a udržateľnej budúcnosti.

bottom of page