top of page

JESENNÉ KOLO MOBILNÝCH ZBEROV NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 2021

1. 9. 2021

Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber nebezpečného odpadu z domácností pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať v dňoch
02. 10. 2021 a 09. 10. 2021

HARMONOGRAM ZASTÁVOK TU

UPOZORNENIE:

PROSÍME VYČKAŤ NA AUTO DETOX S.R.O. A NEVYTVÁRAŤ SKLÁDKY ODPADU NA MIESTACH ZBERU.

Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový rozpis možné zastaviť.

NEBEZPEČNÉ ODPADY, KTORÉ MÔŽETE BEZPLATNE ODOVZDAŤ:

  • BATÉRIE - Autobatérie, Ni-Cd batérie, prenosné, tužkové,...

  • ELEKTROODPAD (ŽIARIVKY, televízory, PC, notebooky, chladničky, mikrovlnky, výbojky, monitory, ...)

  • OLEJ (motorový, prevodový, hydraulický, mazací, syntetický, minerálny, jedlý...)

  • plastové, kovové a iné OBALY a NÁDOBY znečistené škodlivinami (olej, farby, chémia, riedidlá, rozpúšťadlá, pesticídy, hnojivá, benzín, ...)

  • ŠKODLIVINY (oleje, farby, kyseliny, zásady, ropné látky, riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá, ustaľovač, fotochemikálie, vývojky, chémia, pesticídy, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, hnojivá, insekticídy, živice, detergenty, ...)

  • INÉ (lieky, fotopapier, ortuťové teplomery, handry znečistené škodlivinami, ...)

ODOVZDAJTE ODPADY CELOROČNE

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môžete ako občan mesta Banská Bystrica bezplatne odovzdať celý rok na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu);

- PONDELOK – PIATOK od 7.00 do 15.00 hod.

- v čase mobilného zberu v sobotu od 8.00 do 13.00.

AZBEST A PNEUMATIKY Z VOZIDIEL OD OBČANOV NEBERIEME! Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest od fyzickej osoby. Kontaktujte spoločnosť oprávnenú RÚVZ na likvidáciu azbestu. PODMIENKY BEZPLATNÉHO ODBERU ODPADU BEZPLATNÝ ODBER ODPADU JE URČENÝ LEN PRE ODPAD, KTORÉHO PÔVODCOM JE FYZICKÁ OSOBA, NEPODNIKATEĽ - OBČAN MESTA BANSKÁ BYSTICA A ODPAD KTORÝ VZNIKOL V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA (časti mesta: Banská Bystrica, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uľanka).

ODOVZDANIE ODPADU: predložiť doklad totožnosti Informácie Vám radi poskytneme na tel. 048 – 471 25 25

DODRŽIAVAJTE PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA – RÚŠKO A ODSTUP MIN. 2 M.

bottom of page