top of page

Vodný zákon - praktické návody a riešenia

Cieľom seminára je praktický a zrozumiteľný výklad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z Vodného zákona. Odborníčka zo SIŽP Vás upozorní na všetko, čo musí prevádzka spĺňať.

Vodný zákon - praktické návody a riešenia
Vodný zákon - praktické návody a riešenia

Čas a miesto

25. 5. 2023, 9:00 – 15:00

Banská Bystrica, Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

O podujatí

Odborníčka zo SIŽP Vás upozorní na všetko, čo musí prevádzka spĺňať.

Školenie sa uskutoční:

Dňa 25.05.2023 (štvrtok) o 9:00

BANSKÁ BYSTRICA - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, prednášková miestnosť P4.

Komu je seminár určený

Prevádzkovateľom, ktorí nakladajú s vodami a/alebo zaobchádzajú  so znečisťujúcimi látkami, podnikovým ekológom a vodohospodárom, projektantom a všetkým pracovníkom v oblasti ochrany ŽP.

Získané znalosti môžete využiť ako vodohospodári, v oblasti manažérstva, projektovania, pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, prevádzkovaní vodných stavieb a pod.

Obsah seminára

- Zákon č. 364/2004 Z. z.

- Základné ustanovenia vodného zákona

- Nakladanie s vodami § 17

- Všeobecné užívanie vôd § 18

- Povolenie na osobitné užívanie vôd § 21

- Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov § 30 - § 35

- Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd § 36

- Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd § 37

- Vodné stavby a povinnosti vlastníka vodnej stavby § 52, § 53

- Rozdelenie znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami § 39

- Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd a postupov pri riešení MZV § 41

- Povinnosti vodohospodára § 70

- Vyhláška č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami

- Náležitosti havarijného plánu

Odborný garant

Ing. Marcela Domčeková  - vedúca odboru ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, stáleho pracoviska Nitra

Poplatok za účasť

216  € s DPH

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, občerstvenie, certifikát o absolvovaní

Prihlasovanie možné len do 22. 05. 2023

Pokyny:

Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu:  stiahnuť.

V prípade, že na tieto povinnosti nemáte čas alebo si s nimi neviete rady, môžete sa obrátiť na náš tím odborníkov. Ušetríte tak čas aj peniaze za prípadné pokuty. Viac info získate na legislativa@detox.sk.

V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová, telefón: 0905 800 321, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk.

www.detox.sk

Zdieľajte toto podujatie

O našich školeniach

bottom of page