top of page

Zákon o ochrane ovzdušia v novom šate: aké novinky prináša?

23. 5. 2023

Zaujímajú vás zmeny v zákone o ochrane ovzdušia? Prečítajte si novinky, ktoré prinášajú posilnené opatrenia na ochranu kvality vzduchu.

Viete, čo prináša nový Zákon o ochrane ovzdušia a čo všetko sa ním mení? Podnikatelia, ktorí prevádzkujú zariadenia s vplyvom na kvalitu a znečistenie ovzdušia, ako sú napríklad spaľovacie zariadenia, zariadenia používajúce organické prchavé látky, technologické zariadenia, či čerpacie stanice, by mali poznať všetky povinnosti a zodpovednosti, ktoré im nový zákon udeľuje.


Všeobecne platí, že Zákon o ochrane ovzdušia má za cieľ regulovať emisie znečisťujúcich látok a znečistenie ovzdušia s cieľom chrániť verejné zdravie a životné prostredie. Zákon kontroluje zlepšenie emisií z priemyselných podnikov, ukladá povinnosť vykonávať monitorovanie kvality ovzdušia, podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, či predkladá opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov. Keďže Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nepriniesol želané výsledky a odozvy v oblasti ochrany ovzdušia, bola schválená jeho nová právna úprava dňa 

17. 02. 2023.

Na čo slúži Zákon o ochrane ovzdušia?

Zákon o ochrane ovzdušia má za cieľ regulovať a ochraňovať kvalitu ovzdušia v rôznych oblastiach, čo zahŕňa ochranu verejného zdravia a životného prostredia pred škodlivými emisiami a znečistením ovzdušia. Slúži na stanovenie noriem a pravidiel pre emisie znečisťujúcich látok, ako aj na monitorovanie a kontrolu dodržiavania týchto noriem.

Stanovuje povinnosti pre priemyselné podniky, energetické zariadenia, dopravu a iné odvetvia, ktoré produkujú emisie a určuje limity pre tieto emisie. 

Zákon určuje povinnosti pre orgány a inštitúcie zodpovedné za monitorovanie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o jej stave. Podporuje implementáciu opatrení na zlepšenie kvality vzduchu ako je podpora obnoviteľných zdrojov energie, energetická účinnosť a iné ekologické technológie.

Aké novinky prináša právna úprava Zákona o ochrane ovzdušia?

Cieľom je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia. Hlavné zmeny sa týkajú predovšetkým troch základných pilierov:

- kvality ovzdušia, a to stanovením prístupnej úrovne znečistenia a nástrojmi, ktoré ju ovplyvňujú;

- znižovania celkových emisií stanovením národných záväzkov a prijatím politík;

- obmedzenia emisií v zdroji zavedením intenzívnejšej kontroly spaľovacích zariadení a zdrojov, ktoré sú nedostatočne kontrolované.Obce majú možnosť zmeniť parkovaciu politiku, vytvoriť nízkoemisné zóny, riešiť dopravu, či obmedziť alebo zakázať prevádzku vybraných zdrojov a osobitných činností. Riešiť môžu aj spaľovanie rastlinných materiálov na voľných priestranstvách.

Podrobné informácie, v čom je nový zákon pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia náročnejší, a v čom ústretovejší, získate na našich workshopoch, kde sa špecializujeme na odpadové hospodárstvo a realizujeme environmentálne poradenstvo

Naši odborníci vám na školeniach povedia, čo potrebujete na povolenie a prevádzku vášho zariadenia a aké nové kompetencie majú obce v danej problematike. Všetky potrebné informácie k pripravovaným školeniam sa dozviete tu.

bottom of page