top of page

Ako efektívne zneškodniť priemyselný kvapalný odpad?

7. 3. 2023

Priemyselný kvapalný odpad: Ako vzniká a akým spôsobom sa ho efektívne a legálne zbaviť?

Priemysel je jedným z najväčších znečisťovateľov nášho životného prostredia. Procesy, ktoré v ňom prebiehajú, si vyžadujú prítomnosť rôznych chemických látok. Preto v rámci nich vzniká aj množstvo vedľajších produktov zaťažujúcich naše životné prostredie. Samostatnou kategóriou týchto vedľajších produktov je aj priemyselný kvapalný odpad, ktorého zneškodnenie zabezpečujú iba špecializované spoločnosti. O aké kvapalné odpady ide, ako sa ich zbaviť a ako je možné ich ďalej spracovať?

Spracovanie priemyselných kvapalných odpadov

Priemyselné kvapalné odpady vznikajú naprieč všetkými odvetviami priemyslu, vo všeobecnosti však môžeme povedať, že ide najmä o priemyselný odpad, ktorý vzniká ako vedľajší produkt automobilového, strojárenského, tlačiarenského a chemicko-farmaceutického priemyslu. Kvapalné odpady tu vznikajú najmä pri činnostiach ako rezanie, obrábanie kovov a neželezných materiálov či pri povrchových úpravách kovov, ale aj v lakovniach, tlačiarenských a chemicko-farmaceutických výrobách.


Výsledkom týchto procesov je kvapalný odpad znečistený rôznym spôsobom - niektoré kvapaliny sú znečistené obsahom ťažkých kovov, iné zas obsahom ropných látok či napr. chlóru a kyanidov. Vzhľadom na fakt, že tieto kvapaliny vznikajú v odvetviach, ktoré majú v rámci priemyselnej výroby na Slovensku najpočetnejšie zastúpenie, je množstvo nahromadených kvapalných odpadov naozaj veľké. V závislosti od veľkosti výroby denne produkujeme niekoľko stoviek či dokonca tisícov litrov priemyselných kvapalných odpadov, preto by každá spoločnosť, v ktorej tento druh odpadu vzniká, mala mať vypracovaný plán, ako s ním efektívne nakladať.

Obsah a znečistenie týchto priemyselných kvapalných odpadov sa síce vzájomne líši, nič to však nemení na tom, že každý jeden z nich vie závažným spôsobom poškodiť naše životné prostredie. Vo všeobecnosti je totiž tento druh odpadu prchavý a aj horľavý, preto dokáže výrazným spôsobom poškodiť životné prostredie. Priemyselné kvapalné odpady nesmú končiť vo vodných tokoch a ani v pôde. Mohli by totiž ohroziť zdroje pitnej vody a mať negatívny vplyv tak na človeka, ako aj na množstvo druhov rastlín a živočíchov žijúcich vo voľnej prírode.


Je maximálne dôležité, aby zneškodnenie odpadu nezostávalo v rukách výrobných spoločností, ale aby ho zabezpečovala špecializovaná externá spoločnosť, ktorá zabezpečí nakladanie s nebezpečným odpadom v súlade s platnou legislatívou a dohliadne na vysoko kvalifikovaný proces spracovania a zneškodňovania priemyselných kvapalných odpadov na chemickej úrovni, na úrovni infraštruktúry a aj z hľadiska emisií, ktoré sa procesom spracovania dostávajú do prírody. Na emisie a aj na množstvo produkcie týchto odpadov sa totiž právne dozerá a pri prekročení stanovených limitov sú na spoločnosti, ktoré ich produkujú, uvalené zvláštne dane a pokuty súvisiace s ich zvyškovým hospodárením.

Spolupracujte s profesionálmi

Likvidácia nebezpečného odpadu, vrátane spracovania a likvidácie priemyselných kvapalných odpadov, si vyžaduje rozsiahle investície do špecializovanej technológie. Je preto pochopiteľné, že spracovanie priemyselných kvapalných odpadov si výrobný podnik nedokážete zastrešiť vo vlastnej réžii. Práve preto sú tu profesionáli, ktorých treba jednoducho nechať robiť si svoju prácu.

Jedným z nich je aj spoločnosť DETOX, ktorá sa svoje investície vo veľkej miere snaží realizovať tak, aby zabezpečila efektívnosť svojich činností a zvýšila bezpečnosť nielen pri manipulácii, ale aj pri skladovaní a následnom spracovaní odpadov. V rámci jednej zo svojich posledných investícií uviedla do prevádzky aj novú technologickú linku na spracovanie priemyselných kvapalných odpadov zo všetkých priemyselných odvetví. Linka je postavená na princípe neutralizácie a následnej separácie škodlivých látok pomocou rôznych chemických činidiel z kvapalných priemyselných odpadov.

V rámci linky na spracovanie priemyselných kvapalných odpadov je spoločnosť DETOX schopná spracovať nasledovné druhy priemyselných kvapalných odpadov:

- priemyselné kvapalné odpady s obsahom ťažkých kovov,

- kyslé odpadové vody,

- alkalické odpadové vody,

- rezné emulzie a oplachy s obsahom ropných látok,

- kvapalné odpady s obsahom lakov a farieb,

- odpadové vody s obsahom kyanidov.

Odvoz a spracovanie odpadu

Spoločnosť DETOX sa zhodnocovaniu odpadov venuje už 31 rokov. Okrem spracovania priemyselných kvapalných odpadov sa venuje aj spracovaniu odpadových ropných olejov, ktoré v rámci špecializovaných postupov dokonca premieňa na vykurovacie alebo procesné oleje.

Výhodou spolupráce so spoločnosťou je, že vám ako pôvodcovi odpadu nevznikajú žiadne náklady za jeho zneškodnenie - práve naopak. Preprava a spracovanie odpadu je spoločnosťou DETOX zabezpečená po celej Slovenskej republike. Máte istotu, že celý proces od zberu až po samotné spracovanie priemyselných kvapalných odpadov prebieha v súlade s platnou legislatívou a ako bonus ním ešte šetríte aj svoje životné prostredie a prispievate k efektívnemu využívaniu jeho obmedzených zdrojov.

Ak preto hľadáte partnera pre podnikanie v rámci spracovania priemyselných kvapalných odpadov, spolupráca s DETOX-om bude pre vás viac než dobrou voľbou.

bottom of page