top of page

Aké povinnosti vyplývajú z environmentálnej legislatívy?

27. 2. 2023

Aby sme našu planétu zbytočne nezaťažovali, ochranou životného prostredia by sa mal zaoberať každý z nás. Na Slovensku tieto záležitosti rieši environmentálna legislatíva, ktorá sa okrem iného zaoberá aj odpadmi, ich produkciou a nakladaní s nimi. Viete, čo všetko musí vaša firma plniť, ak ročne produkuje veľké množstvo odpadu?

Environmentálna legislatíva sa zaoberá aktivitami spoločností a fyzických osôb, ktoré sa týkajú ochrany prírody a životného prostredia. Obsahom legislatívy sú právne predpisy a zákony, ktoré stanovujú povinnosti pre jednotlivcov a právnické osoby. Vďaka nim sa obmedzuje poškodzovanie životného prostredia.


Subjekty sa musia na základe environmentálnej legislatívy zaoberať:

● ochranou prírody - sú povinní chrániť životné prostredie a zabezpečiť, aby ho ich činnosti žiadnym spôsobom nepoškodzovali;

● kontrolou znečisťovania - právne predpisy uvádzajú maximálne povolené hodnoty pre množstvo uvoľnených emisií, ktoré musia subjekty dodržiavať;

● zodpovednosťou za prekročenie stanovených limitov a iných škôd;

● monitorovaním a evidenciou svojich aktivít súvisiacich so znečistením prírody;

● opatreniami na zlepšenie ochrany životného prostredia - zabezpečovať v rámci svojej činnosti recykláciu nebezpečných odpadov a používať alternatívy zlepšujúce životné prostredie.


V posledných rokoch sa legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia často mení a tým sa menia i zákonné povinnosti. Zároveň sa postupne zvyšujú aj pokuty za ich porušenie.


Pokiaľ Vás sledovanie takýchto povinností okráda o čas, ktorý by ste vedeli efektívnejšie využiť na dosahovanie Vašich cieľov, ponúkame Vám odbornú pomoc ušitú na mieru podľa Vašich potrieb.

Dôležitosť nakladania s odpadmi

Jeden z predpisov tvorí aj oblasť odpadov, ktorej sa venuje samostatný zákon o odpadoch. Hlavným dokumentom pre subjekty je pri tomto zákone ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré musí každá spoločnosť pravdivo a dôverne vyplniť. Ohlásenie by malo obsahovať informácie o druhu odpadu, jeho vzniknutom množstve a samotnom nakladaní s ním.

V administratíve by podniky nemali zabúdať ani to, že aj evidencia odpadov je v procese ich následného zhodnotenia, resp. zneškodnenia dôležitá. Povinnosťou je tiež správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov. Treba mať na pamäti, že odpady sa môžu odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona. Ako dobre viete, takou je aj spoločnosť DETOX.

Zmeny zákonov a ISOH

Postupom času dochádza k zmenám a novelizáciám spomínaných zákonov a environmentálnej legislatívy, aby všetky boli v súlade s aktuálnymi potrebami a požiadavkami.


Novelizácie môžu postupne zasahovať kohokoľvek, pretože môžu napríklad zahŕňať zvýšenie povinností pre spoločnosti, ktoré odpady vo svojej činnosti pravidelne produkujú. Na druhej strane však môžu zjednodušovať jednotlivé procesy, ktoré sa zaoberajú nakladaním s odpadmi.

Jednou z pripravovaných zmien v legislatíve je aj Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len ISOH), ktorý bude zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho zhodnotenie, resp. zneškodnenie. ISOH vo svojom kontexte integruje viaceré už existujúce informačné systémy, ktoré sa odpadmi zaoberali v minulosti. Nepôjde v ňom však už o odosielanie súhrnného Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ale o priebežné mesačné odosielanie oveľa rozsiahlejších informácií v dátovo štruktúrovanej podobe.


ISOH sa vo svojej podstate stáva technologickejši vyspelejším a medzi jeho výhody patrí:

● online evidencia subjektov, ktorých sa odpady týkajú,

● urýchlenie spracovania údajov o odpadoch,

● jednoduchšie nahlasovanie odpadov pre spoločnosti a jednotlivcov,

● možnosť online evidencie odpadov.


O informačnom systéme odpadového hospodárstva sa môžete podrobnejšie dočítať priamo na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Odpady môžu byť zložité

Správne nakladanie s odpadmi nemusí byť pre každého jednoduché, pretože tento proces zahŕňa viaceré fázy. Pomôcť vám môžeme práve my, vďaka našim službám odpadového hospodárstva. Na základe silného postavenia na trhu, odborných vedomostí a skúsenosti našich pracovníkov a dlhodobej spolupráce s orgánmi štátnej správy môže byť naša spoločnosť vašim dobrým a stabilným partnerom.

Podnikom, ale aj mestám a obciam pomáhame s ich vzniknutými odpadmi, ale tiež sa zameriavame na efektívne využívanie materiálových a energetických zdrojov. Likvidácia nebezpečného odpadu preto pre vás nikdy nebola jednoduchšia.

Radi za vás vybavíme všetky potrebné úkony v oblasti odpadov, pričom na začiatok vám ponúkame kompletné environmentálne poradenstvo. V službách odpadového hospodárstva vám ponúkame:

● legislatívnu podporu,

● vývoz odpadov,

● zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov,

● outsourcing odpadového hospodárstva.


V našej práci sa nezameriavame na to, aby sme odpad čo najrýchlejšie odviezli a vyhodili niekde na skládku. Ide nám v prvom rade o životné prostredie. Preto so všetkými odpadmi nakladáme opatrne, s cieľom ich zhodnotenia a následnej recyklácie, resp. energetické zneškodnenie.

Radi Vám so všetkým pomôžeme

Na záver článku znovu zdôrazníme len to, že environmentálnu legislatívu by dodržiavať všetky subjekty a osoby v našej spoločnosti. Samozrejme hlavne tie, ktoré vo svojej činnosti produkujú veľké množstvo odpadov - či už ostatných, alebo nebezpečných.

V konečnom dôsledku ide hlavne o to, aby sa naše životné prostredie zbytočne neznečisťovalo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania a nakladania s odpadmi. Z tohto dôvodu, ak ste vy alebo vaša firma pôvodcom vzniku odpadov a neviete si s nimi rady, tak sa na nás kedykoľvek obráťte.

Keďže najčastejšie pokuty sú práve za nesprávne zhromažďovanie, triedenie, skladovanie a označovanie odpadu, je potrebné tomu prikladať dôležitosť a na prevádzke stanoviť jasné pravidlá pre zamestnancov a adekvátne ich v tejto sfére zorientovať.


Skvelým spôsobom, ako predchádzať spomínaným chybám je ŠKOLENIE Vašich zamestnancov zamerané priamo na nedostatky na Vašej prevádzke.


Radi vás naučíme základy ochrany životného prostredia na našich pravidelných školeniach a webinároch, o ktorých informujeme na našej webovej stránke.

V prípade, že by ste mali viac otázok kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 (48) 471 25 25, e-mailom na legislativa@detox.sk alebo v prípade vývozu odpadu a využitia ďalších služieb na obchod@detox.sk


S radosťou vám poradíme aj u nás v Banskej Bystrici, Trnave a Rimavskej Sobote.

bottom of page