top of page

Čo hovorí zákon na výkup motorových olejov

29. 7. 2023

Výkup motorových olejov je dôležitým aspektom environmentálnej legislatívy. Zorientovať sa v nej umožňuje environmentálne poradenstvo.

Výkup motorových olejov a správne nakladanie s nimi je dôležitým aspektom národnej, ale aj medzinárodnej environmentálnej legislatívy. Motorové oleje totiž patria medzi nebezpečný odpad a je nevyhnutné venovať im osobitnú pozornosť. Ide o komplexnú problematiku, ktorej súčasťou je okrem výkupu motorových olejov aj environmentálne poradenstvo pre oblasť ich recyklácie a regenerácie. Všetky tieto aktivity zastrešuje zákonodarný rámec, ktorého súčasťou je niekoľko zákonov a smerníc. O ktoré zákony ide a ako sa stavajú k samotnému výkupu motorových olejov?

Výkup motorových olejov je obsahom environmentálnej legislatívy. Na Slovensku sa ním zaoberá najmä zákon o odpadoch, dotýka sa ho však aj niekoľko ďalších zákonov a smerníc, ktoré si v krátkosti priblížime.

Zákon o odpadoch

Tento zákon slúži ako základný a všeobecný rámec pre celkovú problematiku týkajúcu sa nakladania s odpadom vrátane nebezpečného odpadu, za ktorý považujeme aj motorové oleje. Podobný zákon platí vo viacerých krajinách sveta. Zaoberá sa zberom, spracovaním, prepravou, recykláciou a zneškodňovaním odpadu, pričom definuje aj konkrétne požiadavky na zber a výkup motorových olejov. Jeho hlavným cieľom je minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a verejné zdravie, pričom sa usiluje aj o dosiahnutiu udržateľného hospodárstva.

Smernica EÚ o nebezpečných odpadoch

Environmentálnu politiku v krajinách EÚ upravujú smernice, ktoré vydáva priamo Európska únia. Jednou z nich je aj smernica o nebezpečných odpadoch, ktorá stanovuje pravidlá pre nakladanie s rôznymi typmi nebezpečných odpadov, vrátane motorových olejov.

Zákon o nakladaní s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami

Predmetom zákona nemusí byť len samotný nebezpečný odpad, ale aj nebezpečné chemikálie a prípravky, ktoré môžu byť súčasťou motorových olejov. Ide o špecifický zákon, s ktorým sa stretávame aj na území Slovenskej republiky, a ktorý môže upravovať zber, skladovanie a zneškodňovanie týchto chemikálií.

Zákon o životnom prostredí

Zákon o životnom prostredí sa zaoberá ochranou životného prostredia. Môže obsahovať ustanovenia týkajúce sa výkupu a recyklácie motorových olejov s cieľom minimalizovať ich negatívne dopady na životné prostredie.

Zákon o recyklácii a regenerácii odpadov

Niektoré krajiny majú samostatnými zákonmi ošetrenú aj recykláciu a regeneráciu odpadov, pričom takéto zákony môžu obsahovať stimuly a požiadavky pre firmy, ktoré sa touto problematikou zaoberajú na profesionálnej úrovni. V rámci slovenskej legislatívy je regenerácia olejov definovaná ako súčasť zákona o odpadoch.

Zákon o kontrole a monitorovaní prepravy nebezpečných materiálov

Tento typ zákona sa zaoberá bezpečnosťou a reguláciou prepravy nebezpečných materiálov, vrátane nebezpečných odpadov. Zahŕňa pravidlá pre bezpečný zber motorových olejov, rovnako však aj pre ich bezpečnú prepravu.

Environmentálne poradenstvo a školenia

Výkup a spracovanie nebezpečného odpadu je oblasť náročná nielen na realizáciu samotných procesných krokov, ale aj na dodržiavanie legislatívneho rámca. Aj preto sa v praxi stretávame s pojmom environmentálne poradenstvo, ktoré poskytujeme ako doplnkovú službu aj v rámci spoločnosti Detox.

Environmentálne poradenstvo poskytujeme  na základe potrieb klientov v oblasti životného prostredia alebo aj formou školení určených pre zberné spoločnosti s cieľom vzdelávať ich a učiť, ako si dať pozor na dodržiavanie všetkých právnych aspektov súvisiacich s výkupom motorových olejov a s ich celkovým nakladaním. Ide o školenia, ktoré sú pre prax nesmierne dôležité. Vďaka nim totiž dokážu zberné spoločnosti postupovať v súlade s platnými zákonmi a predchádzať tak činom, ktoré sú nezákonné.

Právne aspekty pre výkup motorových olejov

Okrem krokov, ktoré by na základe platnej legislatívy mohli byť vnímané ako nezákonné, zdôrazňujeme v rámci školení aj všetky povinnosti, ktoré zberným spoločnostiam zo zákona vyplývajú. Zákonodarný rámec totiž zaväzuje tieto spoločnosti k viacerým povinným úkonom, napríklad k správnemu zberu, preprave, skladovaniu a následnej recyklácii alebo regenerácii motorových olejov. Ďalším dôležitým aspektom je správna evidencia zberu odpadov a dodržiavanie prísnych environmentálnych noriem. Subjektom, ktoré si svoje povinnosti v súvislosti s výkupom motorových olejov neplnia, hrozia pokuty a sankcie.

Povinnosti od colného úradu

Dôležité sú aj povinnosti, ktoré vyplývajú z povinností od colného úradu. Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom alebo tovarom, ktorý sa svojim zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, palivo, prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný, a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa §25a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.


Zákon o odpadoch predstavuje dôležitý základ s cieľom usmerniť výkup motorových olejov. Samotný zákon však pre prax nestačí. Kľúčovým je environmentálne poradenstvo a školenia, ktorých cieľom je motivovať a učiť zberné spoločnosti a ostatných aktérov, aby dodržiavali všetky právne požiadavky pre nakladanie s nebezpečným odpadom. Jedine to je spôsob, ako dosiahnuť ciele udržateľného hospodárstva a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.

bottom of page