top of page

Zákon o odpadoch: prevencia vzniku odpadu

31. 10. 2023

Zákon o odpadoch: Viete, aké opatrenia robí s cieľom prevencie vzniku odpadu? Pomôcť vám môže školenie o odpadoch.

Odpad sa stal každodennou súčasťou moderného života spoločnosti. Jeho množstvo neustále narastá a tak už niekoľko rokov predstavuje jednu z prioritných výziev nielen pre životné prostredie, ale aj pre samotnú spoločnosť. Práve preto je dôležité, aby sa zákonodarcovia a podniky zameriavali nielen na spracovanie, ale aj na prevenciu jeho vzniku. Kľúčovú úlohu v tejto oblasti na Slovensku zohráva aj samotný Zákon o odpadoch. Čo všetko odporúča?


Odpad je dlhodobo považovaný za jeden z najväčších svetových problémov. Jedným z jeho najväčších producentov je priemysel, a teda najmä krajiny, ktoré z hľadiska ekonomického postavenia považujeme za tie najvyspelejšie. Odpad dlhé roky končil v krajinách tretieho sveta, jeho aktuálne množstvo si však vyžaduje omnoho zodpovednejšie riešenia. Okrem zneškodnenia, ktoré dnes musí zodpovedať prísne stanoveným normám, sa omnoho väčší dôraz kladie aj na celkovú elimináciu jeho vzniku. Vážnym spoločenským i ekonomickým problémom už totiž nie je len odpad samotný. Ruka v ruke s jeho vznikom totiž vyvstáva aj otázka, ktorá sa týka obmedzenosti zdrojov. Ide o jednoduchú rovnicu, ktorá jasne hovorí, že čím efektívnejšie budeme využívať zdroje, ktoré máme k dispozícii, tým menej odpadu vznikne, čo vo výsledku zabezpečí viac zdrojov a zdravšie životné prostredie aj pre budúce generácie.

Prevenciou vzniku odpadu sa preto intenzívne zaoberajú aj viaceré zákony, normy a európske nariadenia. Na Slovensku sa pritom táto téma komunikuje najmä prostredníctvom Zákona o odpadoch. Čo je jeho cieľom?

Ohlásenie o odpadoch ako súčasť zákona

Zákon o odpadoch sa v praxi dotýka viacerých tém. Jeho hlavným cieľom je efektívne riadiť správne nakladanie s odpadom, najmä nakladanie s odpadmi pre firmy, ktorého nevyhnutnou súčasťou je aj ohlásenie o odpadoch povinné pre producenta odpadu podľa platných predpisov jasne stanovených v zákone. Znamená to, že podniky, ktoré odpad produkujú a týkajú sa ich povinnosti, ho podľa zákona musia ohlásiť. Tým je zabezpečená transparentnosť a tiež dohľad nad množstvom generovaného odpadu.

Školenie o odpadoch

Okrem efektívneho spracovania a eliminácie vzniku odpadu sa Zákon o odpadoch snaží aj o podporu vzdelávania a edukácie. Tento cieľ napĺňa pomocou rôznych ekonomických nástrojov a stimulov pre inovácie, ktoré vytvárajú podmienky pre udržateľnejšie odpadové hospodárstvo a ochranu životného prostredia. Okrem toho je vhodné, aby producenti a aj spracovatelia odpadu poskytovali svojim zamestnancom školenia týkajúce sa tejto problematiky. S cieľom edukovať svojich zamestnancov môžete využiť aj ponuku našich odborných kurzov a školení, vďaka ktorým sa aj vy stanete odborníkom na oblasť odpadového hospodárstva.

bottom of page