top of page

Evidencia odpadov a ročné ohlásenia

19. 12. 2021

Vážený klient, pripomíname Vám blížiace sa termíny a povinnosti v zmysle právnych predpisov v oblasti ŽP

...a preto...

Je najvyšší čas na sumarizáciu odpadov.

 
Ak vyprodukuje Váš podnik viac ako 50 kg nebezpečného odpadu alebo viac ako 1 tonu ostatného odpadu, ste povinný podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 28. februára 2022.

Ak si neviete dať rady, obráťte sa na nás.


My za Vás vypracujeme:


-         Sumárnu evidenciu odpadov za kalendárny rok vo forme evidenčných listov

-         Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je povinný vypracovať držiteľ odpadu


Taktiež Vám vieme pomôcť s vypracovaním hlásení v oblasti OCHRANY OVZDUŠIA:


·         ročného Hlásenia o druhoch a množstve znečisťujúcich látok vypustených zo zdroja znečisťovania ovzdušia (tlačivá do NEIS), ktoré sa zasiela na príslušný úrad každoročne do 15. februára,

·         podkladov pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia, ktoré sa zasielajú na príslušný úrad každoročne do 15. februára,

·         Oznámenia o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach, ktoré sa zasiela na príslušný úrad každoročne do 31. marca.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na -----> legislativa@detox.sk  alebo na tel. č.  0905 800 321

bottom of page