top of page

BLÍŽIACE SA TERMÍNY PODÁVANIA OHLÁSENÍ za rok 2022
ODPADY a OVZDUŠIE

6. 12. 2022

Vážený klient, pripomíname Vám blížiace sa termíny a povinnosti v zmysle právnych predpisov v oblasti životného prostredia

...a preto...

Je najvyšší čas na sumarizáciu odpadov

Ak vyprodukuje Váš podnik viac ako 50 kg nebezpečného odpadu alebo viac ako 1 tonu ostatného odpadu, ste povinní podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 28.februára 2023...

Ak si neviete dať rady, obráťte sa na nás.


My za Vás na základe cenovej ponuky vypracujeme:


  • Sumárnu evidenciu odpadov za kalendárny rok vo forme evidenčných listov

  • Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je povinný vypracovať držiteľ odpaduTaktiež Vám vieme pomôcť s vypracovaním hlásení v oblasti  OCHRANY OVZDUŠIA :


  • ročného Hlásenia o druhoch a množstve  znečisťujúcich látok vypustených zo zdroja znečisťovania ovzdušia (tlačivá do NEIS), ktoré sa zasiela na príslušný úrad každoročne  do 15. februára,

  • podkladov pre výpočet poplatku  za znečisťovanie ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia, ktoré sa  zasielajú na príslušný úrad každoročne  do 15. februára,

  • Oznámenia o fluórovaných  skleníkových plynoch, výrobkoch a  zariadeniach, ktoré sa zasiela na príslušný úrad každoročne do 31. marca.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na -----> legislativa@detox.sk alebo na tel. č.  0905 800 321

bottom of page