top of page

Školenie o ochrane ovzdušia: Nový zákon a záväzky prevádzkovateľov

Nový zákon o ochrane ovzdušia, č. 146/2023 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2023, prináša dôležité opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a redukciu znečisťujúcich emisií.

Školenie o ochrane ovzdušia: Nový zákon a záväzky prevádzkovateľov
Školenie o ochrane ovzdušia: Nový zákon a záväzky prevádzkovateľov

Time & Location

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

About the event

Nový zákon o ochrane ovzdušia, č. 146/2023 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2023, prináša dôležité opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a redukciu znečisťujúcich emisií. Zámerom tohto právneho predpisu je chrániť životné prostredie a zdravie obyvateľstva pred negatívnymi účinkami znečisteného ovzdušia.

Čo je cieľom školenia?

Prevádzkovatelia zariadení ako zdroj znečistenia ovzdušia, majú v súlade s novým zákonom povinnosti dodržiavať stanovené limity emisií a niektorí musia aj prijať opatrenia na minimalizáciu emisií vo svojich prevádzkach. Dodržiavanie týchto povinností je kľúčové pre zabezpečenie čistejšieho ovzdušia a ochranu životného prostredia. S cieľom poskytnúť prevádzkovateľom potrebné vedomosti a informácie o novom zákone a jeho požiadavkách, je organizované školenie na tému ochrany ovzdušia.

Školenie sa zameriava na dôležité aspekty nového zákona a jeho vplyv na prevádzky, ktoré produkujú emisie do ovzdušia. Účastníci budú oboznámení s povinnosťami, ktoré zo zákona vyplývajú pre prevádzkovateľov. Taktiež budú informovaní o postupoch pri udelení povolenia na zdroj znečisťovania, ktoré predstavuje nevyhnutný krok pre legálnu prevádzku zariadení s ohľadom na ochranu ovzdušia.

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom relevantné informácie, aby boli schopní plniť nové legislatívne požiadavky a zabezpečiť súlad so zákonom o ochrane ovzdušia . Účastníci získajú vedomosti potrebné pre efektívne riadenie emisií a ochranu ovzdušia vo svojich prevádzkach.

Pre koho je seminár určený?

Seminár o ochrane ovzdušia je otvorený prevádzkovateľom, odborníkom v oblasti životného prostredia a všetkým zainteresovaným stranám, ktoré majú záujem o zlepšenie kvality ovzdušia a dodržiavanie právnych predpisov. Účasť na školení poskytuje príležitosť na vzájomnú výmenu skúseností, diskusie o najnovších trendoch v oblasti ochrany ovzdušia a identifikáciu najlepších postupov pri riadení emisií.

Je dôležité, aby prevádzkovatelia a zodpovedné osoby v rámci prevádzok mali dostatočnú odbornú prípravu a vedomosti, aby mohli efektívne plniť svoje povinnosti v súlade s novým zákonom o ochrane ovzdušia.

Účasť na tomto seminári umožní prevádzkovateľom a odborníkom získať potrebné vedomosti a nástroje pre efektívne riadenie emisií a zabezpečenie čistého a zdravého ovzdušia pre všetkých.

Kontaktná osoba: Bc. Lucia Krnáčová, email: dep@detox.sk, telefón: 048/221 15 75

Share this event

O našich školeniach

bottom of page