top of page

ESG reporting: nová výzva udržateľnosti

17. 1. 2024

Objavte novú éru udržateľného podnikania. Zistite, prečo ESG reporting nie je len novou povinnosťou, ale príležitosťou vytvárať pozitívnu zmenu.

ESG reporting je proces zhromažďovania, hodnotenia a zverejňovania informácií týkajúcich sa environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov výkonu firmy. Tento komplexný report poskytuje transparentný pohľad na environmentálny vplyv spoločnosti. V dnešnej dobe si stále viac firiem uvedomuje, že zodpovednosť voči životnému prostrediu a sociálnym otázkam je kľúčovým faktorom pre ich úspech.

Aký je význam ESG reportingu?

Význam ESG spočíva v podpore zodpovedného podnikania a dosahovaní udržateľného vplyvu. Zabezpečuje, že informácie o ESG faktoroch sú verejne dostupné. ESG reporting, čiže informácie o environmentálnych a sociálnych aspektoch, nie je len formálnou povinnosťou, ale aj stratégiou, ktorá vedie k zodpovednému a udržateľnému podnikaniu. Jeho význam siaha ďaleko nad rámec dodržiavania predpisov a prináša viaceré výhody pre firmu. Zamestnanci, investori a zákazníci čoraz viac preferujú spoločnosti, ktoré preukazujú zodpovedné správanie. Firmy, ktoré sa aktívne usilujú o dosiahnutie udržateľných cieľov, nielen prispievajú k celkovej lepšej kvalite života, ale aj zvyšujú svoju konkurencieschopnosť.


1. Transparentnosť a dôveryhodnosť

ESG reporting poskytuje transparentný pohľad na to, ako firma spravuje environmentálne a sociálne aspekty svojho podnikania. Zverejnenie týchto informácií zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti v očiach investorov a zákazníkov.

2. Identifikácia možných rizík

Proces ESG reportingu vyžaduje hĺbkovú analýzu vplyvu firmy na svoje okolie. Týmto spôsobom firma identifikuje riziká spojené s udržateľnosťou, ako napríklad environmentálne škody. Zároveň otvára priestor na identifikáciu nových príležitostí pre inovácie a rast.

3. Zvýšenie hodnoty značky

Spoločnosti, ktoré pristupujú k ESG reportingu zodpovedne a aktívne pracujú na dosiahnutí udržateľných cieľov, často zaznamenávajú zvýšený záujem zo strany zákazníkov. Tí sú čoraz viac naklonení značkám, ktoré sa venujú otázkam životného prostredia, etiky a sociálnej zodpovednosti.

4. Zníženie nákladov a prístup k investorom

Odhadnúť a riadiť riziká spojené s environmentálnym vplyvom dokáže v budúcnosti firmám ušetriť veľké finančné prostriedky. K znižovaniu nákladov prispieva minimalizovanie negatívnych dôsledkov, ako napríklad regulačné pokuty a škody na reputácii. Investori čoraz viac hľadajú možnosti, ako svoje finančné prostriedky investovať do projektov a spoločností s pozitívnym ESG profilom.

5. Spoločenská zodpovednosť

Firma, ktorá aktívne pristupuje k ESG reportingu, posilňuje svoje postavenie v spoločnosti. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a sociálnym otázkam prispieva k pozitívnemu vplyvu na spoločnosť a k budovaniu dlhodobých vzťahov. Zamestnanci sú hrdí na prácu pre spoločnosť, ktorá sa angažuje v udržateľných a etických otázkach.

Znižovanie odpadu je kľúčové

V rámci ESG aspektov podnikania sa odpadové hospodárstvo stáva kľúčovým prvkom udržateľnejších podnikov. ESG reporting, ako nástroj pre transparentné zhromažďovanie informácií, zohľadňuje aj tento dôležitý aspekt. Odpadové hospodárstvo sa zameriava na efektívne zhromažďovanie, spracovanie a využívanie odpadu tak, aby bol vplyv na životné prostredie minimálny. V rámci ESG reportingu sa podniky zaväzujú zverejňovať informácie týkajúce sa odpadu, čím vytvárajú transparentný obraz o svojom prístupe k udržateľnosti. Firmy sa zaväzujú k minimalizácii odpadu produkovaného ich činnosťou. Týka sa to zníženia množstva odpadu vytváraného v procesoch výroby, balenia a aj distribúcie. Taktiež zverejňovania informácií o množstve recyklovaného materiálu a použití obnoviteľných zdrojov. ESG reporting poskytuje aj informácie o opatreniach pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

Vzdelávate svojich zamestnancov?

Zamestnanci sú hlavnými aktérmi v dosahovaní udržateľných cieľov firmy. Školenie v oblasti ESG reportingu im poskytne potrebné vedomosti a významne pomáha vytvárať kultúru, v ktorej je zodpovedné podnikanie vnímané ako neoddeliteľná súčasť firemných hodnôt. Zamestnanci by mali rozumieť významu environmentálnej udržateľnosti a mali by vedieť, čo je potrebné z ich strany urobiť, aby naštartovali ESG reporting vo vašej firme. Vzdelávanie býva zamerané na konkrétne témy ESG, ktoré sú relevantné pre firmu a jej odvetvie. Obsah školenia je praktický a zrozumiteľný. Vaši zamestnanci získajú základné informácie o nových povinnostiach a ich dopadoch na podnikové riadenie od skúsených lektorov. Školenie pomôže zamestnancom pochopiť základy ESG povinností v jednom celku.


ESG reporting je neoddeliteľnou súčasťou zodpovedného podnikania. Nie je len vašou povinnosťou, ale aj veľkou príležitosťou. Firmy, ktoré si uvedomujú význam udržateľnosti, môžu prostredníctvom transparentného a systematického ESG reportingu zvýšiť svoju hodnotu, znížiť riziká a stať sa lídrami na trhu. Je to investícia nielen do životného prostredia, ale aj do dlhodobej životaschopnosti firmy.

bottom of page