Regenerácia rozpúšťadiel

Regenerácia poskytuje finančne efektívne a environmentálne prijateľné riešenie pre spracovanie odpadových rozpúšťadiel. Pozostáva z rôznych spôsobov destilácie na oddelenie rozpúšťadla od kontaminantov. Regenerované rozpúšťadlá sú vrátené do obehu na trh prostredníctvom existujúcej obchodnej siete. Vďaka použitia modernej technológie, DETOX ponúka recyklované produkty
s kvalitou požadovanou klientom. Regenerácia napĺňa tiež národnú environmentálnu stratégiu uprednostňovania recyklácie pred spaľovaním alebo energetickým využitím.

Charakter spracovávaných odpadov:

  • chlórované rozpúšťadlá (perchlóretylén, trichlóretylén, trichlóretán …)
  • nechlórované rozpúšťadlá (acetón, toluén, benzén, xylén ...)

<< späť