Recyklácia odpadových olejov

Oleje sú zbierané pomocou špeciálnych autocisterien alebo v malých obaloch (sudy, konajnery) a sú dovážané do najbližšieho zberného skladu. Všetky vyzbierané oleje sú chemicky analyzované, triedené, odvodnené (predúprava olejov). Potom sú dopravované do recyklačného závodu v Rimavskej Sobote na finálne spracovanie. Použitím sofistikovanej technológie produkujeme štandardizované vykurovacie oleje a následne ich umiestňujeme na trhu. Profesionálne vybavené chemické laboratórium nám umožňuje kontrolovať kvalitu produkcie a zároveň adjustovať kvalitatívne parametre ako napr. viskozitu, bod vzplanutia a pod., takže môžeme splniť individuálne požiadavky klienta.

 

Charakter spracovávaných odpadov

  • opotrebované motorové a prevodové oleje
  • priemyselné oleje – rezné, brúsne a chladiace emulzie
  • kontaminované pohonné hmoty
  • ropné kaly

<< späť