Prepravné služby

DETOX vykonáva prepravu priemyselných odpadov vo všetkých formách. Prepravné služby spoločnosti DETOX sú vykonávané v súlade s environmentálnou legislatívou a klientom je poskytovaná kompletná sprievodná dokumentácia. Naše vozidlá spĺňajú podmienky dohody ADR skupín 2-6, 8 -12.Taktiež vodiči sú preškolení v zmysle tejto dohody. Tuhé odpady sa prepravujú v sudoch, kontajneroch, alebo veľkoobjemových kontajneroch. Pre prepravu kvapalných odpadov, ako sú kyseliny, hydroxidy, oleje, rozpúšťadlá, iné organické a anorganické odpady je DETOX vybavený špeciálnymi cisternami. Preprava vysoko nebezpečných látok v malých množstvách, ako napr. kyanidy, odpady obsahujúce chróm, ortuť, bárium a pod. musia byť prepravované v súlade s prísnymi normami. DETOX vykonáva bezpečnú prepravu týchto látok použitím nízkotonážnych vozidiel. Vodiči a posádky sú školení na zaobchádzanie s týmito látkami.

 

<< späť