Komunálne služby

Zber nebezpečného odpadu z domácnosti Štandardný odpad z domácnosti (komunálny odpad) obsahuje až do 5 % nebezpečných látok, tento odpad je tiež nazývaný ako nebezpečný odpad z domácnosti. Rozdiel vo vlastnostiach nebezpečného odpadu z domácnosti v porovnaní s klasickým komunálnym odpadom je v jeho toxicite, zápalnosti (horľavosti) alebo výbušnosti, pričom je porovnateľný s priemyselným odpadom. To sú dôvody, prečo sa odporúča separovaný zber tohto odpadu a odborné nakladanie s ním. Jedná sa hlavne o:

  • farby, lepidlá, čistiace prostriedky, odstraňovače škvŕn, antikorózne produkty a iné čistiace prostriedky
  • žiarivky, chladničky, elektronický odpad
  • insekticídy, pesticídy a iné záhradné prípravky
  • rozpúšťadlá, oleje, pohonné látky, mazivá, náterové látky, autobatérie

Spoločnosť DETOX poskytuje na základe zmluvy s obcami, služby v súvislosti so separovaným zberom nebezpečného odpadu z domácnosti, pričom tento zber môže byť vykonávaný stacionárne alebo mobilne. V rámci poskytovanie služieb v súvislosti so stacionárnym separovaným zberom sú občania vyzývaní, aby priniesli tento nebezpečný odpad do zberného dvora, ktorý je riadený spoločnosťou DETOX. Táto forma zberu je organizovaná počas celého roka, každý pracovný deň. Naopak, mobilný zber je vykonávaný niekoľko krát ročne mimo zberného dvora, pričom je tiež vykonávaný na základe zmluvného vzťahu s obcou. Od roku 2001 spoločnosť DETOX aplikovala vyššie uvedený zberný systém vo viac ako 50 obciach Slovenska.

 

<< späť