Závod Trnava

 

     DETOX s.r.o, závod Trnava je najmladším závodom spoločnosti zameraným na zber priemyselných ale aj komunálnych odpadov. V zmysle platnej legislatívy je tu možné skladovať širokú paletu nebezpečných  a ostatných odpadov. Závod je vybavený vlastnou prepravnou aj obalovou technikou, ktorá umožňuje prepravovať tuhé aj tekuté odpady rôzneho charakteru. Odpady sa  podľa druhov a potreby dočasne skladujú, alebo sa  ihneď triedia a expedujú do  spracovateľských prevádzok  spoločnosti  DETOX s.r.o. na ďalšie zhodnotenie prípadne zneškodnenie na našich technológiách. Systém zberu plne rešpektuje vlastnosti jednotlivých odpadov a podmienky nakladania s odpadmi v zmysle platnej legislatívy čím zabezpečujeme plnenie platných právnych predpisov najmä z oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

     Areál pozostáva z administratívnej budovy a z dvoch skladových hál, v ktorých sa odpady zhromažďujú. Podlahy v skladových halách sú betónové, nepriepustné, ošetrené protichemickým ochranným náterom a zabezpečené izoláciou proti priesaku chemikálií a olejov. Prístupová cesta vedie z hlavnej príjazdovej komunikácie – Bratislavská cesta a následne po Zlievarenskej ulici až priamo do areálu.

     Z marketingového hľadiska je Závod Trnava zákazníckym centrom pre oblasť západného Slovenska.


Základné údaje

 V prevádzke od roku 2010

Rozloha

 11 028 m²

Technická kapacita

  25 000 t/rok