Výkup opotrebovaného ropného oleja

 

Spoločnosť DETOX s.r.o., držiteľ autorizácie na zhodnocovanie opotrebovaných olejov, odoberá od svojich zákazníkov a priemyselných prevádzok opotrebované oleje.

AKCIA LETO

Podmienky platné v období od 1.8.2019 do 30.9.2019:

 

a) Odberateľ odoberie olej bezplatne v kategórii A a B t.j. do obsahu vody do 20%
b) Minimálne množstvo jednotlivého odberu, pri ktorom platí bezplatný odber je 0,5 t
c) Jedno-rázový odber nad 3 t, do obsahu vody do 10% - výkup

 

Prosím Vaše objednávky zasielajte na objednavky@detox.sk 

 

Ceny sú stanovené dohodou, v zmysle zákona č. 18/96 Z.z., o cenách. K cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov.

Okrem obsahu vody sledujeme aj iné parametre, ktoré musia spĺňať nasledovné limity. Pri prekročení uvedených hodnôt sa bude pravdepodobne jednať o iný druh odpadu a preto sa pri tvorbe ceny bude postupovať individuálne.

• bod vzplanutia min. 110°C
• chlór max 0,5 %
• PCB max 50 ppm
• nerozpustné látky max. 1,2 %

Pri odbere sa odoberajú vzorky, pričom jedna z nich, je skladovaná po dobu jedného mesiaca od odberu. V prípade nesúhlasu klienta s výsledkami analýzy bude na jeho žiadosť vzorka poskytnutá nezávislému akreditovanému laboratóriu. Ak sa potvrdí stanovisko klienta, náklady na analýzu znáša DETOX a naopak.

 

Kontakt:

email: objednavky@detox.sk

telefón: 048 / 47 125 25