Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: „Recyklácia nebezpečných odpadov v spoločnosti DETOX s.r.o.“

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky: Predmetom zákazky je stavba s názvom - Sklad a sedimentácia ropných látok.


Doplnkovými činnosťami k hlavnej činnosti budú najmä ohrev nádrží a potrubných rozvodov, prečerpanie a čistenie zachytených dažďových vôd.

Opis predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 (projektová dokumentácia) a príloha č. 2 týchto súťažných podkladov (Výkaz položiek - štruktúrovaný rozpočet ceny).

 

        Informácia o zrušení zákazky