Spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia

Odpadové hospodárstvo a problematika obalov

 • Opatrenia pre prípad havárie
 • Program odpadového hospodárstva
 • Identifikačný list nebezpečných obalov
 • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • Zabezpečenie odborných posudkov vo veciach odpadov
 • Poradenstvo v oblasti Recyklačného fondu, zákona o obaloch a pod.

Vodné hospodárstvo

 • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku NL do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • Prevádzkové poriadky k vodným stavbám (kanalizácia, sklad NL, ČOV...)
 • Povodňový plán zabezpečovacích prác
 • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy vo vodnom hospodárstve

Ochrana ovzdušia

 • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiu príslušného úradu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 • Vypracovanie hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok a výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Vypracovanie rozptylových štúdií
 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie programu znižovania emisií
 • Vypracovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov
 • Zabezpečenie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia

Hygiena životného prostredia - chemické a fyzikálne faktory

 • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam v oblasti hygieny životného prostredia
 • Vypracovanie Prevádzkového poriadku a Posudku o riziku pre prácu s chemickými faktormi a fyzikálnymi faktormi

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

 • Vypracovanie žiadosti o udelenie integrovaného povolenia
 • Vypracovanie oznámenia o prevádzke a o jej emisiách do ovzdušia a vôd

Analýza stavu jednotlivých zložiek životného prostredia

 • Obhliadka skutkového stavu
 • Preštudovanie existujúcej dokumentácie klienta
 • Spracovanie záverečnej správy o zistených skutočnostiach s návrhom opatrení na ich odstránenie

Závažné priemyselné havárie

 • Vypracovanie oznámenia o zaradení podniku
 • Vypracovanie programu prevencie závažných priemyselných havárií
 • Vypracovanie a aktualizovanie havarijného plánu
 • Vypracovanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy
 • Konzultačná a poradenská činnosť

 

<< späť