Služby

Spracovanie odpadov a recyklácia

Pre klientov zabezpečujeme odber, prepravu, zneškodnenie odpadov, zhodnotenie druhotných surovín.

Recyklované výrobky

Vykurovacie oleje sa predávajú pod obchodným názvom OLEPAL V1 a OLEPAL V2.

Viac                 Objednaj      

Viac                 Objednaj       

 Environmentálne projekty
                          a  poradenstvo

Náš legislatívny servis vám poskytne maximálny komfort a minimálne riziko.

Priemyselné služby

Máme bohaté skúsenosti z praktickej realizácie čistenia od kontaminantov poškodzujúcich zdravie a životné prostredie.

Viac                 Objednaj      

Viac                 Objednaj       

Prepravné služby

Prepravné služby realizujeme v súlade s cestným zákonom, environmentálnou legislatívou a medzinárodnou dohodou o ADR.

Komunálne služby

Na základe zmluvy s obcami poskytujeme služby v súvislosti so separovaným zberom nebezpečného odpadu z domácností.

Viac                 Objednaj      

Viac                 Objednaj