Recyklované rozpúšťadlá

Atmosférickou a vákuovou destiláciou na technologickom zariadení EKODEST dochádza k deleniu zmesí látok s rozdielnym bodom varu pri atmosférickom alebo zníženom tlaku. Výstupnými produktmi sú regenerované organické rozpúšťadlá, ktorých charakteristiky a množstvo závisia od zloženia, množstva a výťažnosti destilácie spracovávaných odpadov.

Postup pri recyklácii rozpúšťadiel

  • Zistenie pôvodu odpadového rozpúšťadla (predpokladané zloženie - KBÚ/znečistenie)
  • Odber vzorky/ Analýza/ Úvodné zisťovanie možností
  • Vyhodnotenie vzorky/ Technické vyhodnotenie výsledkov analýzy
  • Skúšobná destilácia/ Skúšobná a analytická destilácia v laboratórnych podmienkach
  • Analýza regenerátu
  • Technický postup prezentovaný zákazníkovi
  • Obchodná zmluva/ V diskusii so zákazníkom sú odsúhlasené vlastnosti výrobku, cena a dodacie podmienky
  • Destilácia na úrovni závodu

 

<< späť