Poskytovanie trvalého servisu pre klientov formou "OUTSOURCINGU"

 • Pravidelná prehliadka priestorov klienta v súvislosti s dodržiavaním platných predpisov
  v oblasti životného prostredia
 • Súčasťou prehliadky je spracovanie zápisu o zistených nedostatkoch s návrhom opatrení
  k ich odstráneniu osobitne pre oblasť odpadov, vôd a ovzdušia
 • Zabezpečenie všetkých potrebných rozhodnutí z oblasti životného prostredia
 • Dopĺňanie a aktualizácia dokumentácie súvisiacej s odpadovým, vodným hospodárstvom, ochranou ovzdušia a manipuláciou s veľmi jedovatými látkami
 • Vedenie evidencie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Spracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok Zabezpečovanie a koordinácia dovozov odpadov
 • Vedenie evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia, spracovanie koncoročného hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v životnom prostredí
 • Finančná garancia prác v prípade udelenia pokuty kontrolným orgánom štátnej správy
  v životnom prostredí (SIŽP, Obvodným úradom ŽP, Krajským úradom ŽP)

<< späť