ODBORNÝ SEMINÁR ZÁKON O ODPADOCH a ohlasovacie povinnosti firiem a výrobcov V PRAXI

ZÁKON O ODPADOCH a ohlasovacie povinnosti firiem a výrobcov V PRAXI

v novom roku budeme po prvýkrát vypĺňať novým spôsobom nové tlačivá na povinné ohlásenie v oblasti odpadov a obalov. Čakajú nás aj ďalšie zmeny v legislatíve odpadov a obalov.

Aby sme Vás ušetrili problémov a zmätkov spojených s novými ohlasovacími povinnosťami, pripravili sme pre Vás ďalší z našich obľúbených prakticky zameraných odborných seminárov, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici.

termín: 24.1.2019 - OBSADENÝ

OTVÁRAME 2. termín: 31.1.2019.

Cieľom seminára je pomocou praktických príkladov pripraviť účastníkov na nové ohlasovacie povinnosti v odpadovom a obalovom hospodárstve v zmysle nových legislatívnych predpisov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa spôsob vedenia evidencií a ohlásení významne zmenil a tento seminár Vám pomôže predísť chybám pri vypracovaní jednotlivých ohlásení.

 

Podrobné informácie o seminári a prihlášku nájdete v nižšie uvedených odkazoch: 

 

Pozvánka

Prihláška (doc)

Prihláška (pdf)

Organizačné pokyny

 

UPOZORNENIE: Z dôvodu ročnej účtovnej uzávierky Vás prosíme, aby ste úhradu za seminár zasielali na účet spoločnosti DETOX s.r.o., až po potvrdení registrácie po 1.1.2019 a najneskôr do 29.1.2019.

 

V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Diana Rusková,   tel.č.: 048 221 15 76, e-mail: dep@detox.sk

 

V prípade, že na tieto povinnosti nemáte čas alebo si s nimi neviete rady, môžete sa obrátiť na náš tím odborníkov, ktorí za Vás povinnú evidenciu odpadov a ohlásenie vypracujú. Ušetríte tak čas aj peniaze za prípadné pokuty. Viac info získate na legislativa@detox.sk

 

O našich zásadách spracovávania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia GDPR sa môžete informovať na našich webových stránkach TU. www.detox.sk

 

Zároveň si Vás pri tejto príležitosti dovoľujeme informovať o ďalších službách spoločnosti DETOX s.r.o. v oblasti environmentálneho poradenstva (ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, IPKZ, ISO 14001, EIA a pod.) :  • vypracovanie sumárnej evidencie a povinného Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

  • vypracovanie priebežnej evidencie odpadovenvironmentálny audit - kontrola plnenia legislatívnych povinností z oblasti ochrany životného prostredia

  • vypracovanie ročného hlásenia o druhoch a množstve ZL vypúšťaných do ovzdušia (NEIS)

  • vypracovanie potrebnej dokumentácie v oblasti ŽP, vrátane STPP a TOO, havarijných plánov a prevádzkových poriadkov, EIA a vybavovanie potrebných povoleníporadenstvo a konzultácie v oblasti podnikovej ekológie (odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, IPKZ, EIA, ISO 14001)
  • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy vrátane  SIŽP
  •  kompletný manažment odpadov - návrh systému hospodárenia s odpadmi na prevádzke, zaškolenie pracovníkov, evidencia odpadov, všetky povinné hlásenia, vypracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie potrebných rozhodnutí orgánov štátnej správy
  • toto všetko ponúkame ako jednorazové služby alebo formou outsourcingu ako trvalé zabezpečenie vybraných služieb na základe zmluvy s finančnou garanciou