Jarné kolo mobilného zberu nebezpečného odpadu

Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať v dňoch  

 

18.05. 2019 a 25. 05. 2019


Harmonogram mobilného zberu TU

 


UPOZORNENIE: Prosíme vyčkať na auto DETOX s.r.o. a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu.

Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový rozpis možné zastaviť.

NEBEZPEČNÉ ODPADY, KTORÉ MÔŽETE bezplatne ODOVZDAŤ:

BATÉRIE - Autobatérie, Ni-Cd batérie, prenosné, tužkové,...

ELEKTROODPAD (ŽIARIVKY, televízory, PC, notebooky, chladničky, mikrovlnky, výbojky, monitory, ...)

OLEJ (motorový, prevodový, hydraulický, mazací, syntetický, minerálny, jedlý...)

plastové, kovové a iné OBALY a NÁDOBY znečistené škodlivinami (olej, farby, chémia, riedidlá, rozpúšťadlá, pesticídy, hnojivá, benzín, ...)

ŠKODLIVINY (oleje, farby, kyseliny, zásady, ropné látky, riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá, ustaľovač, fotochemikálie, vývojky, chémia, pesticídy, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, hnojivá, insekticídy, živice, detergenty, ...)

INÉ (lieky, fotopapier, ortuťové teplomery, handry znečistené škodlivinami, ...)

AZBEST (bezplatne - max. 500 kg na nehnuteľnosť/rok;

Preberáme len na prevádzke, musí byť príslušne zabalený!)

ODOVZDAJTE ODPADY CELOROČNE

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môžete ako občan mesta Banská Bystrica bezplatne odovzdať celý rok na prevádzke spoločnosti

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica

(smer na Iliaš/ Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu);

- v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod.

- v čase mobilného zberu v sobotu (18.05. a 25.05) od 8.00 do 13.00.

- Použitie VZV je možné len do 15.00.

Informácie Vám radi poskytneme na tel. 048/471 25 25

 

PODMIENKY BEZPLATNÉHO ODBERU ODPADU

BEZPLATNÝ ODBER ODPADU JE URČENÝ LEN PRE ODPAD, KTORÉHO PÔVODCOM JE FYZICKÁ OSOBA, NEPODNIKATEĽ - OBČAN MESTA BANSKÁ BYSTICA A ODPAD KTORÝ VZNIKOL V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA

(časti mesta: Banská Bystrica, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uľanka).

ODOVZDANIE ODPADU:

predložiť doklad totožnosti

ODOVZDANIE AZBESTU - len na prevádzke DETOX s.r.o.:

predložiť LIST VLASTNÍCTVA STAVBY, z ktorej odpad pochádza (stačí kópia)

AZBEST MUSÍ BYŤ ZABALENÝ V BIG-BAGoch!!! (inak nie je prevzatie možné, big - bag Vám vieme poskytnúť na prevádzke)

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica § 4e, ods. 4: Odpady inak nešpecifikované s obsahom škodlivých látok (azbest a pod.) je možné odovzdať úhrnom max. 500 kg ročne od jednej FO prostredníctvom oprávnenej osoby. Nad uvedené množstvo je pôvodca odpadu (FO) povinný naložiť s takýmto odpadom v súlade so zákonom na svoje náklady.

Informácie Vám radi poskytneme na tel. 048/471 25 25