História

Spoločnosť DETOX bola založená v roku 1992 s cieľom recyklovať organické rozpúšťadlá vyprodukované v čistiarenskom priemysle. Nielen rozsah produktov, ale aj rozsah pôsobnosti sa v krátkom čase rozšíril a v nasledujúcich rokoch spoločnosť poskytovala rozsiahly balík služieb v odpadovom hospodárstve, priemyselného čistenia a dekontaminačných služieb. Dodávala tiež technológie na ochranu životného prostredia a chemické materiály pre širokú oblasť priemyselnej činnosti. To viedlo v roku 1996 k vytvoreniu troch oddelených obchodných činností: LAMES, s.r.o. špecializovanej na výrobu technológií čistenia kovových povrchov bez zaťažovania životného prostredia, CENTRALCHEM, s.r.o. obchodujúcej s chemickými materiálmi a DETOX s.r.o. zameranej na odpadové hospodárstvo a súvisiace služby ochrany životného prostredia.

DETOX sa od tej doby stala uznávaným poskytovateľom služieb odpadového hospodárstva, známou svojou technickou odbornosťou pri spracovaní nebezpečných materiálov a vysokou úrovňou starostlivosti o zákazníka.


Jadro aktivít spoločnosti tvoria štyri hlavné smery:

  1. recyklácia odpadových olejov
  2. regenerácia organických rozpúšťadiel
  3. spracovanie chemických odpadov 
  4. spracovanie kvapalných odpadov

V roku 1999 spoločnosť DETOX spustila v Banskej Bystrici svoju prvú prevádzku na spracovanie a uskladňovanie odpadu s ročnou kapacitou 15 tisíc ton. V roku 2001 spoločnosť získala certifikát ISO 14001 ako prvá slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva. Spoločnosť neskôr rozšírila svoju pôsobnosť aj oblasti hlavného mesta, kde v roku 2003 vybudovala svoje prekladisko. Nanešťastie v júli 2006 bolo prekladisko úplne zničené požiarom. Ku koncu roku 2008 spoločnosť splnila všetky požiadavky na odstránenie sutiny a vyčistenie areálu podzemných vôd z dôvodu určenia možného znečistenia životného prostredia. V roku 2009 Sme ukončili výstavbu skladu horľavých kvapalín v závode Rimavská Sobota.