Klientská zóna

DETOX s.r.o.


Súhlasy DETOX s.r.o., Závod Banská Bystrica

 

         
          NEPLATNÉ SÚHLASY

 

Súhlasy DETOX s.r.o., Závod Rimavská Sobota

 

          NEPLATNÉ SÚHLASY

 

Súhlasy DETOX s.r.o., Závod Trnava

 

        NEPLATNÉ SÚHLASY

 

         Súhlas ne prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (vrátane elektroodpadov)

       Súhlas na nakladanie s nebzepečnými odpadmi vrátane ich prepravy v okrese Trnava